Vegnormaler er en samlebetegnelse for normaler i Statens vegvesens håndbokserie som inneholder krav til bl.a. vegbygging, vegutforming, tunneler, bruer og ferjekaier, rekkverk og trafikksikkerhetsutstyr.

Vegnormalene er et viktig styringsverktøy og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig veg- og trafikkanlegg. Vegnormalene er kravdokumenter som har hjemmel i forskrift etter Veglovens § 13 for anlegg av all offentlig veg (gjelder håndbok N100, N101 N200, N400, N401, N500 og N601). Skilt-, oppmerkings- og signalnormalene er hjemlet i skiltforskriftens § 35 etter Vegtrafikkloven (gjelder håndbok N300, N301, N302 og N303).

Vegnormaler er tilgjengelig på digitalt format (Digitale vegnormaler)

Se hva du kan gjøre i de digitaliserte vegnormalene. Video: Statens vegvesen.

Les også Nyheter

I tillegg til vegnormaler finnes det utfyllende veiledninger underlagt vegnormalene. Disse er ikke kravpålagt. Se fullstendig håndbokoversikt .

Normalene har felles definisjonsliste

N300 Trafikkskilt

NORMAL Utgitt
2012
2021
2012
2012
2012
2012
2021
2015

Vegnormal N400 Bruprosjektering

Spørsmål og kommentarer til N400 i forbindelse med konstruksjoner som er sendt inn til kontroll og godkjenning, skal rettes til saksbehandler i Vegdirektoratet. Andre spørsmål og kommentarer av generell karakter kan sendes til :
NORMAL Utgitt
2015

Vegnormal N401 Bruforvaltning fylkesveg

Forvaltning av bærende konstruksjoner på fylkesveg. Spørsmål og kommentarer sendes til:
NORMAL Utgitt
2021
2017

Manual N101E Vehicle Restraint Systems and Roadside Areas

SPECIFICATIONS Published
2012
Sist oppdatert:

Om håndbøkene