Normalene beskriver krav som er angitt med verbene skal og bør. Kravene kan fravikes etter bestemmelser gitt i forskrift og normal.

Fraviksmyndighet

For normalene N100, N101, N200, N400, N500 og N601 er Statens vegvesen Vegdirektoratet fraviksmyndighet for riksveg, fylkeskommunene for fylkesveg og kommunene for kommunal veg. Dette er gitt i forskrift om anlegg av offentlig veg § 3. For virkeområdet bru og andre bærende konstruksjoner har Vegdirektoratet fraviksmyndighet fra disse vegnormalene også på fylkesveg. Dette er gitt i bruforskrift for fylkesveg § 4.

For normalene N300, N301, N302 og N303 har Vegdirektoratet fraviksmyndighet på all offentlig veg. Dette er forankret i skiltforskriften § 35.

Normalen N401 gjelder for fylkesveg, men her har Vegdirektoratet fraviksmyndighet. Dette er gitt i bruforskrift for fylkesveg § 5.

For nærmere veiledning, se oversikt over fraviksmyndighet fordelt på vegmyndighetene (PDF).

Søknad om fravik til Statens vegvesen Vegdirektoratet

For fravikssøknader som skal behandles av Statens vegvesen Vegdirektoratet, benyttes egen mal.

Last ned

Ved søknad om fravik er følgende viktig:

  • Alle felter i søknadsskjemaet skal være utfylt og det skal gå tydelig fram hvilket normalkrav det søkes om å fravike.
  • Fraviksskjemaet skal sendes inn på originalformat (word).
  • Det skal ikke søkes om fravik fra flere ulike krav i samme skjema.
  • Søknadsskjemaets felter om konsekvenser skal beskrive konsekvensene man får dersom fravik blir godkjent, i forhold til om fravik ikke blir godkjent. Konsekvensene skal være objektivt fremstilt og i størst mulig grad kvantifiserte.
  • Tegninger og andre dokumenter som er nødvendige for at søknaden skal kunne forståes på en god måte, må ligge ved søknaden.

Fravikssøknader sendes på e-post til . Merk e-posten med «Fravik fra Nxxx (nummer på normal)».

Spesielt om fravik fra N100, N101, N200, N400, N500 og N601 på riksveger

I noen tilfeller har andre byggherrer/utbyggere enn Nye Veier AS og Statens vegvesen ønske om å fravike krav i N100, N101, N200, N400, N500 eller N601 på riksveg. Da skal Statens vegvesen sin lokale transportforvaltningsseksjon vurdere fravikssøknaden før den kan sendes til Vegdirektoratet.

Send søknaden til den lokale transportforvaltningsseksjonen for vurdering, på e-post Merk e-posten «Vurdering av fravik transportforvaltningsseksjon – XX kommune».

Dersom transportforvaltningsseksjonen støtter fravikssøknaden skal de krysse av i fraviksskjemaet for dette. Deretter kan søknaden sendes til Vegdirektoratet for behandling. Dersom transportforvaltningsseksjonen ikke støtter fravikssøknaden, skal den ikke sendes til Vegdirektoratet.

Kontakt

Vegnormalsekretariatet kan svare på spørsmål om vegnormaler og fravik, e-post