Trafikkopplæringsforskriften ble vedtatt 1. oktober 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005. Forskriften ble sist endret i mars 2006.

Det var et omfattende regelverk som trådte i kraft 1. januar 2005. Noe var delvis videreføring fra tidligere forskrift om trafikkopplæring, andre deler av forskriften var nye. Når et slikt omfattende regelverk trer i kraft er det naturlig at det oppstår behov for justeringer og presiseringer etter en tid. Noe av dette er allerede innarbeidet i forskriften ved endringen i mars 2006, da de var av en slik karakter at høring ikke var nødvendig, enten fordi det allerede hadde vært hørt i tidligere sammenhenger, endringene ikke medførte realitetsendringer eller fordi endringene bare var til gunst for borgerne.

I denne høringen har vi imidlertid samlet de endringene som er av mer prinsipiell eller omfattende karakter, og nye endringsforslag som har kommet til etter 2005.

Endringene i førerkortforskriften er enten følger av endringer i trafikkopplæringsforskriften eller implementering av endringsdirektiv (2008/65/EF) til førerkortdirektivet.

Endringene og oppsummeringen av høringen er lagt til 19.06.2009