Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endrede regler om tillatt høyde for slepvogn som inngår i tømmervogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 meter. Forslaget innebærer endring i forskrift om bruk av kjøretøy av 25. januar 1990 nr. 92, og endringen gjelder § 5-5 nr. 1 bokstav a og b.

Forslaget innebærer følgende:

  • Slepevogner som er utstyrt med elektronisk stabilitetskontroll er unntatt fra høydekravet. I praksis vil dette tilsvare tillatt høyde lik 4,50 meter.
  • Slepevogner uten elektronisk stabilitetskontroll, men som er utstyrt med 5 aksler kan ha en høyde inntil 4,20 meter.
  • Slepevogner uten elektronisk stabilitetskontroll, men som er utstyrt med 4 aksler får ikke høyere maksimalhøyde enn det som er gjeldende i dagens regelverk, altså 4,00 meter.