NVDB skal til enhver tid ha et oppdatert vegnett og oppdaterte fagdata.

Det må derfor stilles krav til leveranse av data/datagrunnlag fra vegforvaltere i forbindelse med at det gjennomføres utbygging og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet. For fylkeskommunene er dette kravet hjemlet i Vegdataforskriften. For andre vegforvaltere gjelder egne avtaler.

Statens vegvesen har utarbeidet dokumentet  «Ansvarsforhold, bruksrett og krav til leveranse av data». Av dokumentet framgår ansvarsforhold rundt håndtering av veg- og transportdata og krav til dataleveranser til NVDB ved utbygging og forvaltning av riks- og fylkesvegnettet.

Kategoriinndeling

Innholdet i NVDB er delt i tre kategorier ut fra om det er nasjonale data eller ikke, og ut fra hvem som har ansvar for dataene i NVDB:

Kategori 1: Digitalt navigerbart vegnett

Data i denne kategorien omfatter selve vegnettet med tilhørende basisinformasjon. Statens vegvesen har ansvar for å legge inn og forvalte kategori 1-data i NVDB, mens hver enkel vegforvalter må bidra med grunnlagsinformasjon. Det skilles på leveranse fra prosjekter med endringer i vegnettet, prosjekter uten endringer i vegnettet og fortløpende endringer.

Kategori 2: Nasjonale fagdata

Data i denne kategorien omfatter fagdata av nasjonal interesse. Data skal ha nasjonal dekning på riks- og fylkesvegnettet. Hver enkel vegforvalter må legge inn og forvalte dataene i NVDB for sitt vegnett.

Kategori 3: Vegforvalters data

Data i denne kategorien omfatter vegforvalters egne fagdata knyttet til egne veger. Hver enkel vegforvalter legger inn og forvalter dataene i NVDB ut fra egne ønsker og behov.

Statens vegvesen fastsetter hvilke vegobjekttyper som skal tilhøre hvilken kategori. Det framgår av Datakatalogen hvilke vegobjekttyper og egenskapstyper som inngår i de ulike kategoriene.

Hva som er lagt til grunn for å avgjøre hvilken kategori de enkelte vegobjekttypene skal tilhøre, beskrives i dokumentene under.

Krav til leveranse

Tabellen nedenfor gir oversikt over krav som er knyttet til NVDB i forbindelse med bygging, drift, vedlikehold og forvaltning av riks- og fylkesveger.

Krav til leveranser for ulike kategorier og situasjoner                                                   
  Generelt Kategori 1 Kategori 2     Kategori 3
  Etablere kontakt Opprette «Veganlegg» i NVDB Levere grunnlag for vegnett Levere grunnlag for NVDB-vegobjekter Etablere og oppdatere NVDB-vegobjekter Etablere og oppdatere NVDB-vegobjekter    
a. Prosjekt med vegnettsendring           X         X           X            X              X            O
b. Prosjekt uten vegnettsendring           X         X              X              X            O
c. Fortløpende endringer           X                X              X            O

d. Etterslep

          X           (X)            X              X            O

Tabell: Krav til leveranser for ulike kategorier og situasjoner. X=Krav, O=Opsjonelt.

  • Den enkelte vegforvalter har ansvar for at det opprettes en kontaktperson mot NVDB. Dette meldes til Statens vegvesen før prosjektet starter ved å fylle ut kontaktskjema på vegvesen.no. Statens vegvesen vil melde tilbake hvem som er kontaktperson hos seg.
  • For situasjonene «Prosjekter med vegnettsendring» og «Prosjekter uten vegnettsendringer» (a. og b. i tabellen over), skal det opprettes en forekomst av «Veganlegg» (vegobjekttype 30) med tilhørende egenskapstyper i NVDB.
  • Grunnlagsinformasjon for NVDB-vegobjekter i kategori 1 skal utarbeides slik det framkommer i den tabellariske oversikten for vegobjekttyper.
  • Krav til leveranse av vegnettsdata er beskrevet i dokumentet Mal for leveranse til vegnett (pdf).
  • For Nye veier gjelder foreløpig egne avtaler for dataleveranse til NVDB, og for Statens vegvesen (Utbygging/vedlikehold) vil det bli gjort et eget internt vedtak om leveranse i henhold til kravene i dokumentene beskrevet på denne siden.