Statens vegvesen ønsker å gi fri tilgang til alle data i Nasjonal vegdatabank (NVDB) etter Norsk lisens for offentlige data.

Statens vegvesen «eier» ikke alle dataene i NVDB, også kommunene og andre etater har eierskap og rettigheter til deler av innholdet.

For eksempel er tilgang til data om adressepunkt og det kommunale vegnettet regulert gjennom avtaler i geovekst- og Norge Digitalt samarbeidet. Statens vegvesen samarbeider med øvrige partene i geovekst og Norge Digitalt om å finne gode modeller for frislipp av også disse dataene.

Fri tilgang til data og tjenester gir også utfordringer på teknisk infrastruktur. Disse utfordringene må løses gjennom tilpasninger og investeringer før vi kan gi fri tilgang.

Vegkart og NVDB api

Tjenestene Vegkart og NVDB api gir tilgang til de fleste data langs vegnettet, som fartsgrenser, skiltplater og trafikkmengde. Tjenestene er foreløpig i testversjon (beta), men er allerede i utstrakt bruk. Mer informasjon kan du finne på vegdata.no og beskrivelsen på dataut.vegvesen.no.

Ruteplantjenesten

Ruteplantjenesten bruker data fra NVDB til å beregne kjøreruter med bil mellom to punkter, og brukes blant annet av trafikkportalen . Tjenesten er til fri bruk etter betingelsene i Norsk lisens for offentlige data . Detaljene finnes på data.norge.no/data/api-ruteplantjeneste-bil

WMS og WFS - tjenester

Disse tjenestene er foreløbig forbeholdt Norge Digitalt - medlemmer og andre samarbeidspartnere, og inneholder p.t. trafikkmengde (årsdøgntrafikk), vegnett, fartsgrenser, rasteplasser, bomstasjoner og funksjonell vegklasse.

Vegnett med adressepunkt

Vegnett koblet med vegfagdata og adressepunkt kan leveres på databaseform av Statens kartverk gjennom produktet Elveg .

For entreprenører

Entreprenører og andre som gjør arbeid for Statens vegvesen har behov for detaljerte data om vegene. Mange vil få behovene dekket gjennom tjenestene over, men for noen vil dette ikke være nok. Vi har en del spesialprogrammer for entreprenører. Som regel vil det være PC-programmene NVDB 123 eller PMS vegdekke som er aktuelle. Ta kontakt for å diskutere hvilke løsninger som best kan dekke dine behov og ordne tilgang.

Spesialprodukter

Ta kontakt for dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardtjenester.

Kontaktinformasjon

Alle henvendelser kan sendes gjennom vårt kontaktskjema, eller via e-post til .