Tunnelsikkerhetsforskriftene er forskrifter som er implementert i Norge som en videreføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2004/54/EF (vedtatt 29. april 2004), Tunnelsikkerhetsdirektivet.

Direktivet gir føringer om et minste tillatte sikkerhetsnivå for tunneler på TEN-T vegnettet. Norge har videre overført, med enkelte tilpasninger, bestemmelsene i direktivet til tunnelsikkerhetsforskriftene for henholdsvis riksveg, fylkesveg og kommunale veger i Oslo.

En tilpasning Norge har fått aksept for er innslagspunkt for rømningstunnel. I EU inntreffer krav til rømningstunnel ved ÅDT 4.000. I Norge inntreffer tilsvarende krav først ved ÅDT 8.000, gitt at tunnelen inneholder sikkerhetsinstallasjoner som kompenserer for ulikheten. Norge har i vegnormal N500 Vegtunneler implementert krav til ulike sikkerhetstiltak ut over direktivets krav som i sum fullt ut kompenserer for ulikheten tilknyttet innslagspunkt for rømningstunnel.

Krav til inspeksjon og rapport

I henhold til krav i tunnelsikkerhetsforskrift skal tunnel inspiseres minimum hvert 6. år. Når en inspeksjon er gjennomført i en tunnel vil rapporten etter utført inspeksjon ende opp med følgende alternativer for hvert kontrollpunkt:

  • Ingen merknader
  • Svakhet (tilfredsstiller ikke fullt ut dagens krav i ulike regelverk)
  • Avvik etter krav i tunnelsikkerhetsforskrift (minimumskrav) eller andre forskrifter

Tunnelforvalter vil få anledning til å uttale seg til rapporten. Frist for lukking av avvik avtales mellom tunnelforvalter og Vegdirektoratet

Aktuelle forskrifter