Dimensjonering og forsterkning av veger er viktig for å oppnå riktig kvalitet, levetid og lave årskostnader for vegdekkene.

Bygging og forvaltning av vegnettet skal sikre god fremkommelighet for trafikantene, og utføres på en slik måte at vegnettet får riktig levetid og totalkostnad

Dimensjonering

Dimensjonering av veger går ut på å bestemme materialtyper, materialkvalitet og lagtykkelse for materialene som vegen bygges opp av. En veg er en lagdelt konstruksjon, som er satt sammen av flere ulike typer stein- og asfaltmaterialer. Sammen skal disse materialene utgjøre dekkekonstruksjonen / overbygningen. 

Dimensjoneringen skal sikre at vegen har god nok bæreevne til å tåle påkjenningene fra trafikk og klima:

Trafikkbelastninger

  • Totalvekt av kjøretøy
  • Aksellaster
  • Dekktrykk
  • Piggdekkslitasje

Klimabelastninger

  • Vann
  • Frysing/tining
  • Sol, varme
  •  Lave temperaturer

Norske veger har vanligvis 20 års dimensjoneringsperiode. Det vil si at vegen skal tåle alle kjøretøyene som vil kjøre over den i løpet av 20 år. Vegen skal ikke være ødelagt etter 20 år, men vi må regne med at det er behov for forsterkning. Asfaltdekket regner vi ikke med at skal vare i 20 år, det fornyer vi oftere.

Dimensjoneringen må også ta hensyn til bæreevnen til de jord- eller steinmaterialene som vegen bygges på. Hvis materialene i undergrunnen er svake, må man ta hensyn til det i dimensjoneringen av overbygningen.

Forsterkning

Forsterkning gjøres for å øke en vegs bæreevne. Forsterkningsbehovet kan oppstå fordi en veg er slitt og nedbrutt, eller fordi trafikkbelastningene på vegen øker. Når forsterkningsarbeid planlegges tar man vanligvis utgangspunkt i at vegen skal få like god bæreevne som om den var helt nybygd.

Ofte er det lav dekkelevetid som utløser forsterkningstiltak lenger ned i vegkonstruksjonen. Dette har sammenheng med at det er på overflaten vi ser problemene, selv om årsaken gjerne ligger lenger ned i konstruksjonen.

Nedbøyningsmålinger med fallodd (FWD – Falling weight deflectometer) er en metode for bæreevnemåling som også brukes til å kartlegge «manglende bæreevne» på eksisterende veger. Slike målinger brukes ofte til å dimensjonere forsterkningsarbeidet, og bestemme hvilke tiltak som skal gjøres. 

Et forsterkningsarbeid kan også bli utløst av andre behov, som for eksempel at det skal gjøres annet arbeid på en vegstrekning. Det kan være breddeutvidelser, overgang fra grus til fast dekke eller annet opprettingsarbeid.