Dersom konstruksjonsoppbygging, undergrunn og tilhørende materialegenskaper er ukjent, vil det kunne være aktuelt med oppgravinger og materialanalyser for å finne lagtykkelse og materialtyper.

Statens vegvesen sine håndbøker R210 Laboratorieundersøkelser, håndbok R211 Feltundersøkelser og håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging omhandler felt-/terrengundersøkelser og materialanalyser i detalj.