Statens vegvesen ønsker å bruke gode og miljømessig trygge avfallsbaserte produkter i vegbygging samt å håndtere eget avfall på en forskriftsmessig og mer økonomisk måte.

Håndbok N200 Vegbygging inkluderer gjenbruksasfalt, gjenbruksbetong og skumglass som materialer som vegbyggings- og isolasjonsmaterialer. Anbefalinger og krav i N200 er basert på utredning av tekniske og miljømessige egenskaper av resirkulerte materialer gjennom laboratorie- og feltprøving. I tillegg til de nevnte resirkulerte materialer har Statens vegvesen erfaring og dokumentasjon på bruk av oppkuttede bildekk som lett fyllmasse.

Asfalt

Asfalt er et høyverdig materiale som kan gjenvinnes 100 %. Bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser. Asfalt kan gjenvinnes som granulat enten fra fresing av asfaltdekke eller ved knusing av asfaltflak. Granulat kan brukes i alle lag i vegkonstruksjonen, men er mer verdifull jo høyere opp i konstruksjonen den brukes. Det stilles samme krav til resirkulerte materialer som for naturlige materialer.

Betong

Betong er et materiale satt sammen av stein, sand, sement og vann. Gjenbruksbetong er betong som er knust ned til en sortering egnet for vegbygging. Gjenbruksbetongen har innslag av porøse materialer og har derfor noe lavere vekt enn knuste steinmaterialer.

Innen vegbygging brukes utrykket Gjenbruksbetong (GJB) om forsterknings- eller bærelagmasse som består hovedsakelig (>90 %) av resirkulert knust betong.Tidligere opererte man med to typer gjenbruksbetong, avhengig av innslaget av andre materialer (tegl, stein, grus etc.). Resirkulerte materialer egnet til vegbygging bestående av < 90 % knust betong skal etter nye N200 nå benevnes Blandet masse (Bm).

God gjenbruksbetong har lastfordelende egenskaper som kan være bedre enn ordinære steinmaterialer i samme fraksjon. Den økte stivheten skyldes at man oppnår bedre binding mellom kornene, dels på grunn av den rue overflaten, dels fordi man over tid får en kjemisk reaksjon knyttet til karbonatisering, frigjorte sementpartikler og annet.

Gjenbruksprosjektet

Mye av Vegvesenets arbeid med gjenbruk har vært samlet, samordnet eller utført innen Gjenbruksprosjektet, etatsprosjekt FoU i perioden 2002–2005. Formålet med prosjektet var å legge til rette for økt gjenbruk. Materialene i fokus var resirkulert tilslag av betong og tegl (gjenbruksbetong), gjenbruksasfalt, oppkuttede bildekk og skumglass.

Vegbyggingsmaterialer