Kravene om tilrettelegging for parkering reservert forflytningshemmede, fremgår av parkeringsforskriften kapittel 10.

Reglene gjelder kun for vilkårsparkeringsplasser som er åpne for allmennheten.

Det er ønskelig at tilrettelegging for funksjonshemmede skal være en naturlig prioritet der det tilbys parkering. Enkelte virksomheter og kommuner har hatt et ønske om å opprette reserverte plasser på områder som ellers ikke har andre vilkår for parkering. Idet reservering for forflytningshemmede ansees som vilkårsparkering, ledet dette til at til at hele området falt inn under forskriftens virkeområde og slik utløste en rekke ekstra plikter og krav. Dette førte igjen til at flere har valgt å ikke reservere slike plasser på ellers åpne parkeringsområder.

Vegdirektoratet mener det er nødvendig å legge til rette for å reservere plasser for forflytningshemmede og det er ønskelig at virksomhetene kan gjøre dette uten at det utløser andre plikter etter forskriften.

På denne bakgrunn har Vegdirektoratet truffet vedtak om unntak for områder som benytter underskilt 807.8 som eneste vilkår for parkering, se vedtak av 06.11.2019.

Vedtaket er fattet med hjemmel i parkeringsforskriften § 67, andre ledd uten nærmere fastsatt gyldighetstid. Dette betyr at vedtakets gyldighet kun vil frafalle ved eventuelt nytt vedtak eller senere forskriftsendring.

Les også om registeret for parkeringstillatelser