Forskriftsarbeidet med vegdata og trafikkinformasjon har en inkluderende arbeidsmetodikk, der berørte parter blir involvert gjennom hele prosessen.

Det er mange som har interesse av arbeidet med nye forskriftsbestemmelser for vegdata og trafikkinformasjon. God regulering av vegdata og trafikkinformasjon utgjør grunnlaget for de nasjonale tjenestene våre. Vi trenger pålitelige tjenester for trafikkinformasjon, et oppdatert digitalt og navigerbart vegnett med presise egenskapsdata og et omfattende datagrunnlag om hele vegnettet. Vegmyndigheter, samfunnsplanleggere, politikere og andre myndigheter trenger data til planlegging og prioritering. Politi og nødetater, slik som ambulansen og brannbilen, bruker veg- og trafikkdata når de skal finne raskeste veg til et ulykkessted. Data gir kort sagt bedre mulighet til å utnytte vegnettet godt og bidrar til å oppnå samfunnsmålene våre. Alle som ønsker å gi innspill eller har spørsmål, inviteres til å ta direkte kontakt med prosjektet.

Samferdselsdepartementet har særlig understreket behovet for å involvere alle vegforvalterne i arbeidet. Statens vegvesen, kommunene, fylkeskommunene og Nye veier AS er vegforvaltere i Norge. Derfor er vegforvaltere utover Statens vegvesen representert i styringsgruppen og i arbeidsgruppene. Prosjektet gjennomfører også åpne dialogmøter. Planlagte dialogmøter vil annonseres gjennom prosjektets nyhetsbrev.