Prosjektet sikrer gode data om det offentlige veinettet. Det er viktig for en sikker, effektiv, forutsigbar og miljøvennlig veitransport.

Statens vegvesen mottok i september i 2020 et oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet om å utforme en ny forskrift til veglova § 10, og eventuelt revidere eksisterende veidataforskrift. Målet er at ny forskrift skal være på plass i løpet av 2023.

Dette er et viktig arbeid. Gode data som beskriver veinett, veitilstand og trafikkforhold er avgjørende for å oppnå et trygt og effektivt veitransportsystem. Både reisende og næringsdrivende stoler på gode data om vei og trafikkforhold når de planlegger reise og transport. Den som reiser eller transporterer gods skal oppleve at veinettet henger sammen og gir lik informasjon, uavhengig av om de kjører på en europavei, riksvei, fylkesvei eller kommunal vei. Veiforvaltere på alle nivå trenger slike data i sin virksomhet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og regulering av trafikken. Et godt datagrunnlag er også særlig viktig for samfunnssikkerhet og beredskap. Kort sagt er vi alle avhengige av å vite nøyaktig hvor veiene går, hva slags vei det er, om veien er stengt og eventuelle omkjøringsruter, hva som finnes på og rundt dem, hvilken tilstand de har og hvordan trafikken er. 

Sammen med oppdragsbrevet er det særlig tre forhold som utgjør bakgrunnen for at Statens vegvesen nå arbeider med nye forskriftsbestemmelser for veidata og trafikkinformasjon:

  • Regionreformen og avviklingen av sams veiadministrasjon har aktualisert behovet for en bedre forskriftsregulering av hvilket ansvar og oppgaver veimyndigheter og Nye veier AS har for å avgi data til nasjonale tjenester og systemer
  • Disse nasjonale tjenestene og samarbeidet mellom veimyndighetene er avgjørende for at vi kan opprettholde likhet for trafikantene og samme tjenestetilbud gjennom hele landet
  • Digitalisering og ny teknologi innen transportsektoren har ført til nye og økende mengder data som i større grad kan kombineres og analyseres. Forskriften skal legge til rette for innovasjon og utvikling

Dagens system for veidata og trafikkinformasjon bygger på krav i en rekke håndbøker og kravdokumenter. Etter nedleggelsen av sams veiadministrasjon må alle krav som pålegges veiforvalterne fastsettes i forskrift. Forskriftsarbeidet handler om å sikre god kvalitet på dataene og et solid fundament for de nasjonale tjenestene innen veidata og trafikkinformasjon, samtidig som at kommunene, fylkeskommunene og Nye Veier AS får nødvendig frihet til å velge hvordan de skal løse sine oppgaver, innenfor en nødvendig tilpasning til de nasjonale systemene.

Forskriften skal regulere ansvar og oppgaver innen innhenting, kvalitetssikring, formidling, lagring og tilgjengeliggjøring av veidata og veitrafikkdata, og ansvar for og oppgaver innen trafikkstyring, trafikkberedskap og trafikkinformasjon for offentlig vei. Å sikre gode bestemmelser for behandling av persondata og god digital sikkerhet er også en viktig del av arbeidet.

Forslag til nye forskriftsbestemmelser er planlagt sendt på høring i starten av 2023.

Sist oppdatert:

Gå vidare

Arbeid med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon