Regionreform og nedleggelse av sams vegadministrasjon krever ny regulering av samarbeid, ansvars- og oppgavedeling for vegdata og trafikkinformasjon.

Tidligere hadde Statens vegvesen ansvaret for administrasjonen av fylkesvegene på vegne av fylkeskommunene. Denne ordningen ble kalt «sams vegadministrasjon». Statens vegvesen hadde med denne ordningen ansvaret for oppgaver innen vegdata og trafikkinformasjon, også på fylkesvegene. I 2020 ble sams vegadministrasjon lagt ned, og ansvaret for å administrere vegene ble overført til fylkeskommunene. Det er derfor nødvendig å oppdatere regelverket innen vegdata og trafikkinformasjon slik at ansvar og plikter for alle vegmyndigheter og Nye Veier AS blir beskrevet tydelig. 

Statens vegvesen har det nasjonale ansvaret for Nasjonal vegdatabank (NVDB) og trafikkinformasjon for offentlig veg. NVDB skal inneholde data om statlige, fylkeskommunale, kommunale og private veger. Statens vegvesen har også det nasjonale ansvaret for trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring. Dette krever et nært samarbeid med de andre vegmyndighetene og Nye Veier AS, samt et regelverk som beskriver hvilket ansvar hver enkelt part har innenfor dette området. Ved en alvorlig hendelse på riksveg kan eksempelvis omkjøring være på fylkesveg, og ved hendelser på fylkesveg må man ty til kommunale veger. De nye forskriftsbestemmelsene skal sikre at vi får et helhetlig system for slik trafikkberedskap. 

Gode data som beskriver vegnett, vegtilstand og trafikkforhold er nødvendig for å oppnå et trygt, effektivt, miljøvennlig og samfunnstjenlig vegtransportsystem. Vegforvaltere på alle nivå trenger slike data i sin virksomhet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og regulering av trafikken. Næringsliv og trafikanter trenger data for å utføre sine reiser og transportere gods best mulig, og digitale tjenester kan utnytte dataene og gi dem merverdi. Utviklingen av transportsektoren blir også mer og mer datadrevet. Eksempelvis er forberedelse av Nasjonal transportplan helt utenkelig uten slike data. Dataene gir altså nødvendig grunnlag for samfunnsplanlegging, prioritering av investeringer og planlegging av drift og vedlikehold.

Arbeid med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon