Regionreformen og nedleggelsen av sams vegadministrasjon har skapt behov for helhetlig regulering av samarbeid, ansvar- og oppgavedeling for vegdata og trafikkinformasjon.

Tidligere hadde Statens vegvesen ansvaret for administrasjonen av fylkesvegene, på vegne av fylkeskommunene. Denne ordningen ble kalt «sams vegadministrasjon». Statens vegvesen hadde derfor ansvaret for oppgaver innen vegdata og trafikkinformasjon, også på fylkesvegene. I 2020 ble sams vegadministrasjon lagt ned, og ansvaret for å administrere vegene ble overført til fylkeskommunene. Det er derfor nødvendig å oppdatere regelverket innen vegdata og trafikkinformasjon slik at ansvar og plikter for alle vegmyndigheter og Nye veier AS blir beskrevet tydelig. 

Statens vegvesen har det nasjonale ansvaret for nasjonalt register for vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg. Nasjonalt register for vegdata (NVDB) skal inneholde data om statlige, fylkeskommunale, kommunale og private veger. Statens vegvesen har også det nasjonale ansvaret for trafikkberedskap, trafikkinformasjon og trafikkstyring. Dette krever et nært samarbeid med de andre vegmyndighetene og Nye veier AS, samt et regelverk som beskriver hvilket ansvar hver enkelt part har innenfor dette området. Ved en alvorlig hendelse på riksveg kan omkjøring være på fylkesveg, og ved hendelser på fylkesveg må man ty til kommunale veger. De nye forskriftsbestemmelsene skal sikre at vi får et helhetlig system for slik trafikkberedskap. 

Gode data som beskriver vegnett, vegtilstand og trafikkforhold er nødvendig for å oppnå et trygt, effektivt og samfunnstjenlig vegtransportsystem. Vegforvaltere på alle nivå trenger slike data i sin virksomhet til planlegging, bygging, drift, vedlikehold og regulering av trafikken. Næringsliv og trafikanter trenger data for å utføre sine transporter best mulig, og digitale tjenester kan utnytte dataene og gi dem merverdi. Utviklingen av transportsektoren blir også mer og mer datadrevet. Eksempelvis er forberedelse av Nasjonal transportplan helt utenkelig uten slike data. Dataene gir nødvendig grunnlag for samfunnsplanlegging, prioritering av investeringer og planlegging av drift og vedlikehold.