Som følge av saltets negative effekter særlig med hensyn på miljø er det et mål om å brukes så lite salt som mulig og samtidig oppnå best mulig kjøreforhold. Målet er ikke knyttet til en reduksjon i det totale saltforbruket men at det oppnås et så lavt strekningsvist saltforbruk som mulig på de vegene som saltes.

I perioden 2007–2011 gjennomførte Statens vegvesen forsknings- og utviklingsprosjektet Salt SMART. Det overordnede målet i Salt SMART-programmet var å finne fram til en miljøforsvarlig saltpraksis, det vil si at innsatsen for å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene om vinteren ikke skal gi uakseptabel skade på miljøet. Gjennom Salt SMART har Statens vegvesen:

  • Undersøkt og dokumentert saltets miljøvirkninger på jord, biologi og vann
  • Funnet nivå for naturens tålegrenser av salt
  • Utviklet klassifiseringssystem for miljøsoner
  • Beskrevet metodikk for overvåking

Salt SMART utarbeidet en rekke tiltak for å oppnå en optimal vinterdrift med lavt saltforbruk.

Statens vegvesen har utført FoU-programmet Vinterdrift (EVI) i perioden 2013–2016. Dette forsknings- og utviklingsprosjektet har hatt ulike tema som bidrar til kunnskap som er viktig for å oppnå et lavt saltforbruk. Det har blant annet blitt sett på effekt av ulike spredemetoder, utvikling og bruk av måleteknologi for å oppnå bedre mengdenøyaktighet på spredere. Samtidig har det vært et mål å videreutvikle grunnleggende kunnskap om kjemikalier i vinterdriften. Her har det vært et samarbeid med NTNU om opprettelse av Forskningssenter Vinterdrift ved NTNU. Grunnleggende kunnskap om kjemikalier er viktig for å kunne benytte salt på en optimal måte, men også for å kunne vurdere effekten av mulige alternativer kjemikalier eller tilsetningsstoffer til salt.

Kompetanse om salting hos brøyte- og strøbilsjåfører er essensielt for å kunne oppnå et optimalt saltforbruk. Statens vegvesen har derfor i samarbeid med entreprenørbransjen utført ulike tiltak innen opplæring de siste årene. Det har blitt utviklet opplæringsmateriell som entreprenører kan benytte i sin opplæring av vinterdriftspersonell. Alt personell som skal arbeide med vinterdrift for Statens vegvesen gjennom driftskontraktene må gjennomgå en kompetansetest for å vise at de har mottatt nødvendig opplæring. Dette opplæringsmateriellet finner du på siden for driftskontrakter.