For å få registrert eit nytt typegodkjent køyretøy er det naudsynt å levere inn samsvarserklæring (Certificate of Conformity).

Generelt er EF-typegodkjenning gyldig i Noreg. Ved registrering av nye køyretøy som er EF-typegodkjente skal det leggast fram samsvarserklæring i form av eit samsvarssertifikat/COC (Certificate of Conformity). Sertifikatet blir utferda av fabrikant, og er ei stadfesting på at eit køyretøy/understellsnummer er EF-typegodkjent. Dokumentet inneheld EF-typegodkjenningsnummer, data for identifisering av køyretøyet og ein del tekniske data. Utforming av og krav om samsvarssertifikat/COC for nye EF-typegodkjente køyretøy er felles innanfor EU/EØS-landa.

Køyretøy med norsk typegodkjenning

For køyretøy som har norsk typegodkjenning skal det leggast fram samsvarserklæring på blankett nr. NA-0221, utferda av importøren/fabrikanten som typegodkjenninga er utferda til. Dette er stadfesting på at køyretøy/understellsnummer samsvarar med ei norsk typegodkjenning. Slik samsvarserklæring blir også nytta i tillegg til COC av kommersielle importørar og fabrikantar som har fått tildelt særskilt avgiftsklassifisering for ei EF-typegodkjenning. Kontakt Vegdirektoratet for nærare informasjon om dette.

Elektronisk overføring av COC – samsvarserklæring

For kommersielle importørar og fabrikantar har Statens vegvesen ei løysing for overføring av COC – samsvarserklæring i elektronisk form. Løysinga kan erstatte papirbasert innlevering av COC og samsvarserklæring. Føresetnaden for å nytte ordninga er at typegodkjenningsdataa og norsk avgiftsklassifisering for køyretøyet er oppretta og lagt inn i Autosys av Vegdirektoratet. For EF-typegodkjente køyretøy krev ordninga eit tett samarbeid mellom fabrikanten – som er formell utferdar av COC – og norsk importør. Det må opprettast avtale mellom Statens vegvesen og importør eller fabrikant av køyretøy om slik elektronisk overføring av COC – samsvarserklæring.

Kommersiell import av kjøretøy