Det er ikke lov å stanse i et veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset fra det punktet hvor fortauskant, kantlinje eller veikant begynner å runde.

Hensynet bak femmetersregelen er at den som parkerer, ikke skal hindre sikt for andre kjørende eller gående i krysset.

Hvis du er usikker på om du står parkert lovlig, kan du finne det punktet i kantsteinen, veikanten eller kantlinjen hvor den begynner å runde, og skritte opp fem meter.

På illustrasjonen under står den røde bilen feilparkert fordi den er for nærme krysset, mens den grønne står korrekt fordi den står parkert mer enn fem meter fra krysset.

5 meters regelen for parkering i veikryss.
Den grønne bilen er parkert riktig. Foto: Statens vegvesen

Hva er et kryss?

Et veikryss blir i loven definert som et sted hvor vei krysser eller munner ut i annen vei. Det er viktig at du som sjåfør kjenner til hva som defineres som vei, slik at du også vet hva som danner et kryss i praksis.

Hva som er en vei, er definert i trafikkreglene og omfatter blant annet:

  • offentlige eller private veier og gater
  • plasser som opplagsplass, parkeringsplass, holdeplass og bru,
  • skiltet og adskilt gang- og sykkelvei

Det betyr for eksempel at det vil dannes kryss der en skiltet gang- og sykkelvei munner ut i en annen vei. Det samme gjelder ved utkjøringen til en parkeringsplass. Det vil i praksis si at du må overholde regelen om fem meters avstand også når du parkerer ved slike steder.

Skiltmyndighetene kan fravike trafikkreglene ved å sette opp skilt som åpner for parkering nærmere enn fem meter fra krysset.

Parkering i T-kryss

Et kryss kan ha ulik utforming etter hvor mange veier som møtes på stedet.

Der bare to rette veier møtes, slik at én vei munner ut i en annen, oppstår et T-kryss. Dette heter det fordi det ligner på bokstaven T.

Den gjennomgående veien som går på tvers og som utgjør toppen av bokstaven T, kalles ofte tverrstreken. Stanseforbudet i trafikkreglene gjelder også for denne veisiden.

Siden det på denne veisiden ikke er noen kantlinje eller fortauskant som runder, vil det heller ikke være noe punkt å måle fem meter fra.

Langs den rette strekningen vil det heller ikke være det samme behovet for sikt for andre trafikanter. Det legges derfor til grunn at femmetersregelen ikke kan gjelde for denne rette veisiden. Regelen om T-kryss forutsetter at den gjennomgående veien er forholdsvis rett.

Det vil uansett være forbudt å parkere i selve krysset, da biler som parkerer her, kan hindre trafikkflyten langs veien. På smalere veier kan det for eksempel være veldig vanskelig å svinge ut av den møtende veien hvis det står biler parkert midt i krysset.

Illustrasjonen under viser med de stiplede linjene hva som ansees å være «i krysset», altså det stedet hvor veien munner ut i den andre. De røde bilene står ulovlig parkert i T-krysset mens den grønne står lovlig parkert utenfor T-krysset.

Lovlig og ulovlig parkering i T-kryss.
Lovlig og ulovlig parkering i T-kryss. Foto: Statens vegvesen

Som for andre kryss kan skiltmyndighetene bestemme at det skal settes opp parkeringsregulerende skilt i T-kryss som fraviker fra det generelle forbudet.