Bruker du elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy, må du kjenne til og overholde mange regler.

Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er definert som liten elektrisk motorvogn. I utgangspunktet skal du følge de samme reglene som andre kjøretøy, men du har også lov til å benytte de arealene som er beregnet på syklister, og på samme vilkår som dem.

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører, skal ferdes sikrest mulig. Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

Vegtrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Begrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom i paragrafen betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken.

Aldersgrense på små elektriske kjøretøy

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel eller andre små elektriske kjøretøy er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

Krav om hjelm

Barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det. Det er stor forskjell på hvor mye du skader deg med og uten hjelm.

Ruspåvirket kjøring

Det er forbudt å kjøre elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy hvis du er påvirket av alkohol eller et annet berusende eller bedøvende middel. Det er den alminnelige promillegrensen på 0,2 som gjelder.

Passasjerer på elsparkesykkel

På liten elektrisk motorvogn, som elektrisk sparkesykkel, er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på kjøretøyet.

Vis hensyn når du parkerer

Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge elsparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at elsparkesykkelen ikke skal være i veien for de som sykler og går.

Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.

Når du parkerer, skal du sørge for å sette fra deg sparkesykkelen på en slik måte at den ikke velter og skaper problemer for andre trafikanter.

Du kan få gebyr om du parkerer feil

Hvis du parkerer slik at elsparkesykkelen er til hinder eller ulempe for andre, eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Hvor kan du kjøre?

Du kan i utgangspunktet kjøre overalt så lenge du følger  kjøreretningen og skiltingen.

Det er forbudt å kjøre på motorveier og på veier som er skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og i mange tunneler.

Når du bruker et lite kjøretøy, er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

I veien

Du kan kjøre i veien sammen med biltrafikk. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer for eksempel at du

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • skal stoppe for rødt lys
  • skal gi tegn når du svinger
  • skal følge fartsgrensen

I kollektivfelt

Kollektivfelt er et eget kjørefelt i kjørebanen. Du kan kjøre i kollektivfelt. Skal du kjøre i kollektivfeltet, må du passe på å holde deg unna blindsonen til bussen.

På gang- og sykkelvei

Gang- og sykkelveier er ment for de som går, og de som sykler, men det er også tillatt å benytte dem på små elektriske kjøretøy. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelvei kan bruke begge sider av veien, mens du som kjører, skal kjøre på høyre side. Husk at du som kjørende alltid har et ekstra ansvar for å være oppmerksom på gående.

I sykkelfelt

Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen merket med skiltet «sykkelfelt» og oppmerking. Små elektriske kjøretøy har også tilgang til dette feltet. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien, det vil si at det ikke er tillatt å kjøre i begge retninger.

Hvis du er i et sykkelfelt med eget trafikklys for sykkel, må du følge dette. Trafikklys gjelder ikke for deg om du kjører på fortau eller på gang- eller sykkelvei.

Det er ikke tillatt å kjøre i begge retninger i sykkelfelt. Det er heller ikke lov til å parkere eller stanse i sykkelfelt.

På fortau og gangvei

Du kan kjøre på gangvei og fortau når du ikke er til hinder eller fare for gående. Er det mange folk på fortauet, skal du gå av og trille kjøretøyet. Skal du kjøre forbi noen, må du tilpasse farten og holde god avstand.

Over gangfelt

Du kan kjøre over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du kjører over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende har ikke vikeplikt for deg. 

I enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder alle som kjører, både syklister og bilister. Men i noen gater er det med underskilt vist at det er tillatt å sykle i begge retninger. Underskiltet omfatter også små elektriske kjøretøy. Kjører du mot biltrafikken i slike gater, må du være ekstra oppmerksom, fordi bilister ofte ikke forventer å få trafikk mot kjøreretningen.

Enveisregulering er vanligvis vist med skiltet «innkjøring forbudt» i den enden det er forbudt å kjøre inn, og med skiltet «enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Er det unntak for syklister og små elektriske kjøretøy, er dette vist med underskiltet «sykkel unntatt». Kjører du på fortauet, gjelder ikke enveisreguleringen.

Bot (forenklet forelegg)

Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Krav til ansvarsforsikring for både utleiesykler og privateide

Små elektriske kjøretøyer blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen gjelder fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

Sist oppdatert:

Sikker på elsparkesykkel