Artikkelen er frå 2015, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen anbefaler at ferga mellom Bodø og Vest-Lofoten skal gå til Moskenes også i framtida.

I forbindelse med arbeidet med framtidas transportløsninger for Lofoten, ba Samferdselsdepartementet om at en flytting til Leknes ble utredet. Statens vegvesen har nå konkludert med at samband til Moskenes er det beste for Lofoten.

Ingen gods-gevinst

Begrunnelsen er at en flytting av fergeleiet til Leknes ikke vil gi noen fordeler når det gjelder tidsbesparelse eller frekvens. 94 prosent av godstransporten til og fra Lofoten foregår østover i dag. Tendensen kan forventes å forsterkes ytterligere når reisetida mellom Lofoten og Narvik kuttes som følge av utbyggingen av Hålogalandsbrua og Hålogalandsvegen på E10.

I tillegg til fakta om dagens godstransport, har Statens vegvesen innhentet informasjon hos de store godsaktørene og viktige transportbrukere. Ingen av disse ser det som noe alternativ å frakte mer gods via Vestfjorden. Alle større lagre ligger øst og nord for Lofoten – i Narvik, Harstad, Stokmarknes og Tromsø – i tillegg til at Posten/Bring planlegger terminal i Bjerkvik.

Turisttrafikk

Turisttrafikken dominerer på fergesambandet mellom Bodø og Moskenes, og fergestatistikken viser at turisttrafikken er ti ganger så høy i sommermånedene som om vinteren. Gjennomsnittlig antall godsbiler på sambandet er 10 per døgn, og en betydelig del av dette er lokal trafikk mellom Vest-Lofoten og Bodø-området.

Reiselivsnæringa i Lofoten mener en flytting av fergeleiet fra Moskenes til Leknes vil ramme turistbedriftene i Vest-Lofoten. Muligheten til rundreise via Å forsvinner, og trafikkbelastningen på denne delen av E10 vil øke. I tillegg vil flytting av fergesambandet gi dårligere forbindelse mellom Værøy og resten av Lofoten.

Ingen nye argumenter

Statens vegvesen presenterte sin konklusjon om framtidig fergesamband til Vest-Lofoten på et møte med ordførerne i Lofoten i dag. Dette er en del av samrådet i tilknytning til arbeidet med Konseptvalgutredningen (KVU) for Lofoten, som skal være ferdig i juni. Statens vegvesen vurderer ulike løsninger for oppgradering av E10 gjennom Lofoten, men alle løsningene vil altså basere seg på videreføring av dagens fergestruktur.

- Når vi utreder framtidas vegsystem er det viktig med en grundig vurdering av fergesambandet. Vi har gått inn i dette arbeidet med et åpent sinn, men konklusjonen er at vi ikke har funnet noen gode argumenter for å flytte fergeleiet fra Moskenes til Leknes. For reiselivsnæringa og for Værøy og Røst vil en flytting slå negativt ut. Vi har heller ikke funnet holdepunkter for at en flytting til Leknes vil gi mer effektiv godstransport eller overgang fra veg til sjø, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.  

Statens vegvesen har ikke funnet noen gode argumenter for at ferga fra Bodø skal gå til Leknes i stedet for Moskenes.
Aktuelt for fylke: Nordland