Tre daglinjer og ett tunnelalternativ er med i den videre planleggingen av neste E134-etappe fra Kongsberg mot Notodden

På den 15 kilometer lange strekningen fra Kobbervollane vest for Saggrenda til Rossebu en drøy kilometer forbi for Elgsjø mot Notodden vurderes tre ulike daglinjer, hvorav ett er en foreløpig anbefalt firefelt.

Trude Holter ved endepunktet i vest, Rossebu, en kilometer forbi Elgsjø. (Foto: Kjell Wold)

Tunnel gir negativ netto nytte

Tunnelalternativet med en 3,8 kilometer lang tunnel gjennom det høyestliggende området ved Jerpetjønn er beregnet å ha klart minst netto nytte. Alle de tre daglinjene har positiv netto nytte.

-Det går klart mot ett av alternativene med daglinje, forteller prosjektleder Trude Holter i Statens vegvesen.

Bred enighet

På det seneste møtet i administrativ samarbeidsgruppe før 17. mai med Kongsberg og Notodden kommune, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner, fylkesmenn og konsulenter var det stor enighet om veglinjene som vurderes og vegen videre.

Veglinjene går sør for dagens E134 fra Saggrenda til Jerpetjønn. (Foto: Statens vegvesen)

–Vi har nådd en slags første milepel. Det er bred enighet om det vi har gjort så langt og vegen videre. Dilemmaet vårt er at vi jobber intenst med å komme med i neste NTP-rullering uten å ha fått fastsatt et styringsmål for prosjektet av departementet, sier Holter.

Venter på styringsmål

Hun er likevel behersket optimist når foreløpig versjon av deltemarapportene for konsekvensutredningen av fire trasealternativ foreligger. Så snart styringsmålet fra Samferdselsdepartementet foreligger vil planprogrammet bli lagt ut på høring. Neste delmål er å få fastsatt planprogrammet, og forhåpentligvis kan dette skje i løpet av høsten.

–Jeg er glad for at det er bred enighet om å holde trykket oppe for å komme i posisjon til NTP selv om en formell avklaring ennå mangler, det omtalte styringsmålet fra departementet, sier Trude Holter.

De fire veglinjene som utredes tar alle utgangspunkt fra Kobbervollane ved Saggrenda i øst der E134 Damåsen-Saggrenda avsluttes. Vegen gjennom Kongsberg åpner i juli 2020.

Dagens E134 over Meheia har ugunstige stigningsforhold. (Foto: Kjell Wold)

Krysser over E134 ved Jerpetjønn

Fra Saggrenda over Meheia går de foreslåtte veglinjene på sørsiden av dagens E134 (oppe i lia på motsatt side av vassdraget) fram til Jerpetjønn ved rasteplassen, som er vegens høyeste punkt. Her krysser de tre foreslåtte daglinjene over eksisterende E134 for så å fortsette på nordsiden av dagens E134 fram til et lite stykke forbi Elgsjø. Eneste unntak er tunnelforslaget som tar en litt annen vei.

Alle fire alternativ ender ved Rossebu om lag en kilometer vest for Elgsjø. Tunnelalternativet krysser ikke dagens E134 ved Jerpetjønn, men går i en mer rett linje videre mot Elgsjø før den også krysser over dagens E134 og ender opp ved Rossebu.

Svingete veger fra Elgsjø opp til Jerpetjønn med stor andel tungtrafikk(Foto: Kjell Wold)

Mulig framdriftsplan

E134 Saggrenda-Elgsjø prosjektet har skissert følgende mulige framdrift dersom styringsmålet blir fastsatt på denne siden av sommeren 2020:

August 2020: Skisse til planbeskrivelse og planbestemmelser til gjennomsyn hos Statens vegvesen og kommunene.

September 2020: Fullstendig leveranse av Konsekvensutredning med sammenstilling (forutsatt at planprogram er fastsatt)

Oktober/november 2020: Teknisk plan ferdig

November/desember 2020: Reguleringsplan til kvalitetssikring hos SVV og kommunene

Januar 2021: Komplett leveranse av reguleringsplan og konsekvensutredning inkludert ROS-analyse.

Alle daglinjer med positiv netto nytte

I den foreløpige konsekvensutredningen er det relativt små forskjeller mellom de tre daglinjene som alle har positiv netto nytte, mens tunnelalternativet ikke har det.

I samarbeidsmøtene har det også vært enighet om at alternativ 3 (firefelt) er et godt og framtidsrettet alternativ. Statens vegvesen utarbeider nå en silingsrapport som vedlegg til planprogrammet.

 

Prosjektleder Trude Holter ved vegens høyeste punkt, Jerpetjønn på om lag 500 m.o.h. (Foto: Kjell Wold)
Aktuelt for fylke: Viken