Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har i samarbeid med Kongsberg og Notodden kommuner utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 på strekningen Saggrenda–Elgsjø. Reguleringsplanen omfatter ca. 15 km ny 4-felts E134 med tilhørende vegnett, tekniske anlegg, massedeponier med mer.

Formålet med prosjektet er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. Konsekvensutredningen omtaler vegprosjektets virkninger på miljø og samfunn.

I henhold til plan- og bygningsloven § 3-7 har Statens vegvesen, i samråd med kommunene, besluttet å legge reguleringsplanen og konsekvensutredningen for E134 Saggrenda–Elgsjø ut til offentlig ettersyn i perioden 9. april til 21. mai 2021.

Planmaterialet finner du

  • på siden Reguleringsplan E134 Saggrenda–Elgsjø,
  • Statens vegvesen, Notodden trafikkstasjon, Semsvegen 42, 3676 Notodden,
  • Kongsberg kommune, Rådhuset, Kirkegata 1, 3616 Kongsberg og
  • Notodden kommune, Teatergata 3, 3674 Notodden

Merknader

Eventuelle merknader til reguleringsplan med konsekvensutredning sendes innen 21. mai 2021 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller på e-post til

Statens vegvesen har foreslått navn på brukonstruksjoner i Kongsberg kommune. Innspill til disse navneforslagene kan sendes inn innen samme frist som øvrige innspill til reguleringsplanen.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte, der Statens vegvesen vil orientere om prosjektet og planprosessen. På grunn av gjeldende smittevernsregler avholdes møtet på teams tirsdag 27. april kl. 17.00. Pålogging til dette teams møtet: via denne linken til teams.

Statens vegvesen arrangerer også «Åpen kontordag» onsdag 28. april 2021. Kontordagen avholdes ved Notodden trafikkstasjon dersom smittevernreglene tillater det, alternativt arrangeres teamsmøter med de som ønsker det. Ta uansett kontakt med planleggingsleder for å avtale tid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen ved:

  • Trude Holter (prosjektleder): 95 74 69 94 e-post
  • Ragnar Grøsfjeld (planleggingsleder): 95 81 72 02 e-post

Planområde E134 Saggrenda–Elgsjø
Planområde E134 Saggrenda–Elgsjø. Kart: Statens vegvesen

Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark