Vår reviderte framdriftsplan er at det på nyåret skal varsles oppstart på nytt, basert på justert planavgrensning. Planområdet i vest vil nå avsluttes ved Rossebu i stedet for Leivstein.

Samtidig legger vi ut planprogrammet på høring. Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet.   I denne fasen skal det også avklares hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, samt hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

19 innspill har vi mottatt etter at vi varslet start med planarbeidet på forsommeren. Alle disse er nå gjennomgått i forbindelse med de videre planene. Planleggerne har også jobbet med flere mulige steder å legge linjen.  I innspurten før linja blir låst, er det to linjer som krystaliserer seg ut. Den ene har et- løpstunnel, mens den andre er en veg som i sin helhet går i dagen.  Alternativet med et-løps tunnel har en smalere rømningstunnel parallelt.


Stor stigning


I alternativet med tunnel vil den nye veien få 4 % stigning som største stigning på en kort strekning nær Elgsjø. Selve tunnelen vil bli tilnærmet flat med en stigning på mellom 1 og 2 %.   Veglinjen som vil ligge helt åpent i dagen, vil få stigning opp til 5 %. Til sammenligning er to tredjedeler av vegen fra Elgsjø til Jerpetjønnhovet  brattere enn 5 %, faktisk er 40 % 8-9% stigning. 3 % har 7-8 %, mens 11 % av vegen stiger 6-7 %.

 

Utreder konsekvensene


Multiconsult er engasjert til å utrede konsekvensene av det vi kaller ikke-prissatte konsekvenser. Det er som ordet sier, alle konsekvenser som ikke kan måles i kroner og øre. Dette arbeidet er godt i gang. Her vil det også være aktuelt å gjøre tilleggsvurderinger på et senere tidspunkt, dersom høringsinnspill eller saksbehandlingen i kommunene tilsier det. Snart er arbeidet også i gang med konsekvensene det kan settes en prislapp på.
Allerede om relativt kort tid vil vi begynne å regne på hva vi anslår at vegbyggingen vil koste. Dette er en grov beregning som delvis er basert på kunnskap vi har om området, og delvis erfaring fra tilsvarende bygging av veg.


Veien videre


Utover våren er det en mengde oppgaver som skal løses, blant annet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og prosjektering av teknisk plan. Planen er at forslaget til reguleringsplan skal være ferdig til sommeren og at den legges ut til offentlig ettersyn i august-september. Deretter er det gjennomgang av de innspill som kommer inn og når den jobben også er gjort, kan planforslaget leveres til kommunene Notodden og Kongsberg for politisk behandling.

 

Dagens veg
Dagens veg Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Aktuelt for fylke: Viken, Vestfold og Telemark