Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, avkjørselssanering og kurveutbedring ved Håvereina.

Utvalg for plan og miljø i Stjørdal kommune har i møte 07.04.2021, sak 68/21, vedtatt å legge reguleringsplan (planID 1-280), for E14 Stjørdal–Hegramo gang- og sykkelveg ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 17.04.-31.05.2021. Plandokumentene er tilgjengelige:

Berørte parter og offentlige faginstanser blir direkte tilskrevet.

Digitalt orienteringsmøte

Tirsdag 4. mai kl. 18:00 blir det arrangert et digitalt orienteringsmøte via Teams. Det vil være anledning til å sende inn spørsmål på forhånd. Disse kan sendes til  eller du kan gå til Teams linken og se etter "Send spørsmål", den finner du nederst til høyre i Teams vindu. Husk å sende spørsmål innen 29. april 2021.

Klikk her for å se opptaket fra møtet

Presentasjoner fra møtet:

Merknader

Merknader til reguleringsplanen skal være skriftlige, merkes sak 20/1267 og sendes innen 31. mai 2021 til:

  • per e-post ,
  • eller per brev til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Kontakt

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til

  • planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 22 07 30 00, e-post
  • eller til Stjørdal kommune v/rådgiver arealforvaltning Julie Bjugan, tlf. 74 83 35 00, e-post: .

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§12-3 og 3-7.

Aktuelt for fylke: Trøndelag