Statens vegvesen skal i samarbeid med Stjørdal kommune starte utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for sammenhengende gang- og sykkelveg langs E14 fra Stjørdal og til Hegramo. Det vil i planarbeidet også bli vurdert kurveutrettinger av E14 samt noen avkjørselssaneringer.

Formålet er å øke trafikksikkerheten for alle trafikanter. Kartet viser strekningen hvor det skal planlegges sammenhengende gang- og sykkelveg.

Kart over planområdet - E14 Stjørdal-Hegramo
E14 Stjørdal-Hegramo
 

I samråd med Stjørdal kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning (§§ 6-10). Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli omtalt i planbeskrivelsen.

Innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 20. april 2019. Send det til oss skriftlig til:

  • eller Statens vegvesen, Region midt, postboks 2525, 6404 Molde

Kontakt

  • Jorunn By, planleggingsleder på telefon 948 39 918, e-post .
  • eller Arnfinn Tangstad, prosjektleder på telefon 415 07 643, e-post:

Videre prosess

Statens vegvesen utarbeider et forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget vil bli sendt på høring til berørte grunneiere, relevante fagmyndigheter og andre interessenter som blir berørt av forslaget. Det vil da bli anledning til å komme med merknader til planforslaget. Planforslaget sendes deretter Stjørdal kommune for behandling og vedtak.

Aktuelt for fylke: Trøndelag