Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Tilsette i Vegvesenet og Bane NOR gjer seg no klare til byggestart av E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle i 2024. Strekninga ligg inne i regjeringa sitt forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP).

– Etter fem års planlegging er dette ein gledens dag. Det har vore knytt mykje spenning til når dette prosjektet kjem, og om det skulle realiserast som ein heilskap eller i delar. Slik det ser ut blir no heile prosjektet realisert. Vi ser også fram til å halda fram med det gode samarbeidet med Bane NOR, seier Kjartan Hove, Prosjektdirektør i område vest i Statens vegvesen.

Tilsette i Vegvesenet og Bane NORsom har arbeidd med planlegginga over fleire år var spente på kva regjeringa ville foreslå av nye vegprosjekt i NTP. Stemninga var derfor god då NTP ble lagt fram fredag førre veke.

Modent prosjekt - klart for høyring

– Dette prosjektet er modent og klart frå vår side, og det er knytt høge forventingar til å starte bygginga av ein hovudveg og jernbane ut frå Bergen der folk kan kjenne seg trygge når dei ferdast. No ventar vi på at Kommunal- og Moderniseringsdepartementet gir klarsignal til å legge reguleringsplanen ut på høyring. Vi skal vere klare for å sette spaden i jorda i 2024, seier Gunnar Søderholm, prosjektleiar for fellesprosjektet i Statens vegvesen.

Når Stortinget følgjer opp NTP med pengar over statsbudsjettet kan ein starta anleggsarbeidet allereie i 2024. Strekninga har ein byggetid på 8-10 år. Vegvesenet har kutta kostnader på vegprosjekta i sitt NTP forslag med 134 milliardar kroner. Det var viktig for å få på plass fleire vegprosjekt i transportplanen. 

Dette skal vi bygge:

Ein ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle skal gi auka trafikktryggleik, føreseieleg transport, auka kapasitet for gods på bane, og redusert reisetid.

  • Prosjektet medfører bygging av til samen ca. 36.300 meter vegtunnel og ca. 26.100 meter jernbanetunnel, fordelt på tre tunnelstrekk med tunnellengder mellom 8 og 10 km.
  • I tillegg vil det bli bygd over 6.000 m rampetunnelar, ca. 3.100 m adkomsttunnelar, ca. 3.350 m forbindelsestunnelar mellom veg og bane som sikkerheit ved brann eller andre ulykker, samt nesten 3.000 m separate rømmingstunnelar
  • Ca. 7,5 mill. fm3 (fast masse) skal sprengast ut, som tilsvarar ca. 11,3 mill. am3 (anbragt masse i fylling)
  • Det skal byggast toplanskryss i Arna, på Trengereid og Vaksdal.
  • På Trengereid og Vaksdal er det kryssløysingar i fjell.
  • Det skal byggast nye jernbanestasjonar på Vaksdal og Stanghelle.To store jernbanebruer på Stanghelle (250 m) og på Vaksdal (70/190 m avhengig av B1/B2 i trasevalg)) samt motorvegbru på Arna (127 m)

 

Kontakt for mer informasjon:
Kjartan Hove, prosjektdirektør utbyggingsområde vest

Mobil: 901 10 586
E-post:

VI ER KLARE: Prosjektgruppa for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle fra Bane NOR og Statens vegvesen er klare for å sette spaden i jorda i 2024 ( Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Vestland