Høringsforslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset. Høringsfristen var 19.oktober 2021.

Under finnes alle plandokumenter, plankart og fagrapporter som inngår i saken.

Videre prosess:

  • Gjennomgang og kommentering av merknader, eventuelle endringer i plandokumentene.
  • Sluttbehandling og vedtak av traséløsning. Bergen kommune er planmyndighet, og planen vedtas i Bergen bystyre.
  • Videre oppstart av arbeid med reguleringsplan(er) avhenger av hvilke vedtak som gjøres for kommunedelplanen (KDP).

E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset