Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen legger i henhold til plan- og bygningslovens §12-10 forslag til detaljregulering for Avlastet veg E16 Verkevika–Toso, planID 64 ut på høring og offentlig ettersyn.

Statens vegvesen samarbeider med Jevnaker kommune om å utarbeide forslag til en endring av gjeldende detaljreguleringsplan for avlastet veg E16 Verkevika–Toso, planID 64, vedtatt 2015.

Formålet med planforslaget er å bidra til en trafikksikker og estetisk løftet veg hvor gående og syklende gis prioritet foran gjennomfartstrafikk. Det foreslås en sammenhengende gang- og sykkeltrase mellom Toso/Nybygget og Jevnaker sentrum.

De viktigste tiltakene i planforslaget er:

  • Trafikksikker ferdsel for alle trafikantgrupper
  • Sammenhengende tilbud til syklende og gående
  • Legge til rette for positiv tettsteds- og næringsutvikling i Jevnaker
  • Trygge bomiljø langs eksisterende E16
  • Ta vare på stedige kvaliteter og identitet

Planforslaget

Forslaget til omregulering vil ligge ute på offentlig ettersyn i perioden 10.07.2020–11.09.2020.

Merknader

Merknader til planforslaget kan sendes innen 11.09.2020 til:

  • Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
  • eller på e-post til . Forsendelsen merkes 20/124404.

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle innkomne merknader. Jevnaker kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsendringen.

Aktuelt for fylke: Viken