Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Torsdag 23. mai satte statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sammen med representanter fra berørte kommuner, lastebileierforbundet, entreprenøren PNC og Statens vegvesen spaden i jorda for ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Trafikantene vil ta i bruk ny E16 i 2022.

Statens vegvesen skal bygge ca. 12,5 kilometer ny E16 mellom Eggemoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune. Vegvesenet har inngått kontrakt med PNC Norge AS om prosjektering og bygging av parsellen Eggemoen-Åsbygda, mens kontrakt om prosjektering og bygging av parsellen mellom Åsbygda og Olum vil bli undertegnet ved juletider.

Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet

Statssekretær Skjervold tok i dag første spadetak for ny E16  mellom Eggemoen og Olum sammen med ordfører Kjell Hansen i Ringerike kommune, ordfører Lars Magnussen i Jevnaker kommune og Guttorm Tysnes i Norsk Lastebileierforbund. - Mitt første minne fra denne delen av E16 er da jeg kjørte strekningen første gang sammen med min svigerfar. Standarden på strekningen var slik at jeg flere ganger spurte om vegen faktisk var en europaveg. Derfor er det bra en nå starter å bygge ny veg, fortalte Tommy Skjervold før han tok det første spadetaket. 

Guttorm Tysnes i Norsk Lastebileierforbund uttrykte også stor begeistring for at utbyggingen av ny E16 mellom Eggemoen og Olum nå starter. Tysnes sammenlignet det å være yrkessjåfør på denne E16-strekningen med et arbeid i en fabrikk, og han var overbevist om at Arbeidstilsynet ville stoppet arbeidet i fabrikken om forholdene der var like dårlige som forholdene på E16. 

Skjervold og Tysnes sine beskrivelser av E16 Eggemoen-Olum illustrerer bakgrunnen for at det nå skal bygges ny veg på strekningen. Dagens veg har nemlig ikke en standard som er tilfredsstillende for å betjene dens funksjon som hovedveg mellom øst og vest samt lokalveg. Ny E16 skal derfor bygges som en tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i begge kjøreretninger. Ny veg bygges i ny trase sørøst for Jevnaker sentrum, noe som gjør at en i fremtiden i større grad får skilt lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken. Med ny E16 i ny trase, vil Statens vegvesen nå prosjektets mål om:

  • Å bedre trafikksikkerheten.
  • Å bedre fremkommeligheten.
  • Legge til rette for tettsteds- og næringsutvikling på Jevnaker.
  • Sammenhengende tilbud til gående og syklende. 

Etterlengtet prosjekt

I forbindelse med markeringen av anleggsstarten holdt også ordfører Kjell Hansen i Ringerike og ordfører Lars Magnussen i Jevnaker taler. Begge uttrykte stor tilfredshet med at utbyggingen av ny E16 starter. - Utbyggingen har stått på agendaen i minst 60 år. Jeg sa i en sammenheng at denne vegen ikke kom til å bli bygget i min tid, men det er med stor glede jeg nå er med på å sette anleggsarbeidene i gang. Dette er en stor dag for Jevnaker kommune, og jeg vil gratulere alle med dagen, sa Magnussen. 

Full aktivitet fra august

Frem til sommerferien vil entreprenøren PNC Norge AS gjøre forberedende arbeider slik som å lage anleggsveger og sette opp bolig- og kontorrigger. Fra august vil PNC Norge AS ha full anleggsdrift på strekningen Eggemoen-Åsbygda. På strekningen Åsbygda-Olum vil anleggsarbeidene starte tidlig i 2020. 

Ny E16 mellom Eggemoen og Kleggerud vil tas i bruk før jul i 2021, mens strekningen Kleggerud-Olum tas i bruk i 2022. 

Statssekretær Tommy Skjervold i samferdselsdepartementet (f.v) og ordfører Lars Magnussen i Jevnaker kommune spar i gang arbeidene med ny E16 mellom Eggemoen og Olum. Ordfører Kjell Hansen i Ringerike kommune og Guttorm Tysnes fra lastebileierforbundet følger med på spadetakene.
Aktuelt for fylke: Viken