© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kommunedelplan for E16 Fagernes nord-Hande ble vedtatt i Nord-Aurdal kommune og Vestre Slidre kommune i henholdsvis desember 2013 og februar 2014. Kommunedelplan for E16 Fagernes sentrum ble vedtatt i Nord-Aurdal kommune i desember 2014.

Kommunedelplanene forutsetter at E16 legges i tunell rundt Fagernes og at E16 utbygges videre nordover som en fellestrekning med fv. 51 opp til Holdalsfoss (5,5 km) og tunell på 6,4 km gjennom åsen fra fv. 51 til dagens E16 ved Røn. Fra Røn og nordover til Hande (4 km) legges det opp til utbedring av dagens E16. Strekningen er i dag på 19,6 km. Ny linje for E16 vil medføre 2,1 km kortere veg (17,5 km).

Ikke med i NTP 2018-2029

Prosjektet E16 Fagernes-Hande var inne i Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 med byggestart i perioden 2018-2023. Prosjektet ble ikke med videre i NTP for 2018-2029, men det ble satt av en del midler som skal gå til utbedring av lengre strekninger for å oppnå tilfredsstillende standard.

En del strekninger som skal utbedres er navngitt i NTP-meldingen for 2018-2029, blant annet E16 Fagernes-Øye. Statens vegvesen har i sitt handlingsprogram anbefalt å prioritere hovedtyngden av midlene i perioden 2018-23 på delstrekningene Hande-Ryfoss og Ryfoss-Øylo. Les om E16 Fagernes-Øylo der vegen skal utbedres for å gi bedre framkommelighet og trafikksikkerhet.

Vedtatt trasé for E16 mellom Fagernes og Hande:

E16 Fagernes-Hande