Artikkelen er over to år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har i lengre tid planlagt arbeidene som skal utføres i Haumyrheitunnelen, og har siden begynnelsen av februar måned arbeidet med å etablere en midlertidig omkjøringsveg for E18 via Sømsveien inn mot sentrum.

Statens vegvesen har i lengre tid planlagt arbeidene som skal utføres i Haumyrheitunnelen, og har siden begynnelsen av februar måned arbeidet med å etablere en midlertidig omkjøringsveg for E18 via Sømsveien inn mot sentrum.

I mars måned ble det kjent at vi sto over en smittesituasjon med korona som igjen ville kunne få konsekvenser for oppstart av arbeider i Haumyrheitunnelen samt tilrettelegginger som ellers var planlagt langs lokalveger i nærområdet. Spesielt gjelder dette bruk av buss med avstandsreglene som nå er gjeldende. Det er samtidig gitt sterke føringer fra sentralt hold om å holde anleggsdriften i gang av hensyn til entreprenørmarkedet. Dette er forhold Statens vegvesen nå har brukt tid på å vurdere sammen med blant andre lokale helsemyndigheter, nød- og beredskapsetater.

Omkjøringsvegen snart klar

Omkjøringsvegen forbi Haumyrheitunnelen er nå i ferd med å bli ferdigstilt. Natt til torsdag, den 30. april, legges E18-trafikken om i retning inn mot sentrum og arbeidene i tunnelanlegget startes opp i det ene tunnelløpet.

Statens vegvesen forventer ingen større trafikale utfordringer som følge av vegomleggingen i og med at E18 opprettholdes med to kjørefelt inn mot sentrum. I retning øst mot Arendal vil trafikken fortsatt gå i dagens tunnelløp i noen måneder fremover før arbeidene startes opp her etter sommerferien.

Omleggingen av E18 vil gi konsekvenser for lokalvegnettet i området når Sømsveien stenges for lokaltrafikk mellom Varoddbrua og Rona den 24. april.

Statens vegvesen har det siste året, i nært samarbeid med Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk (AKT), jobbet for å få til en best mulig totalløsning for persontransport og da spesielt i morgenrushet når transportbehovet normalt er på det høyeste ut fra boligområdet Søm og øvrige deler av Randesund. En oppfordring om å gå, sykle eller bruke buss har vært sentralt for de som har denne muligheten om morgenen.

Økt busskapasitet

Selv med den planlagte økningen av busskapasitet i området ville det som følge av korona og innførte avstandsregler vært en lavere kapasitet enn det som var utgangspunktet før.

Agder kollektivtrafikk (AKT) vil fremover kjøre ordinært ruteopplegg i Sømsområdet og ikke legge om til sommerruter som i øvrige bydeler i Kristiansand. Disse vil også øke busskapasiteten i takt med reisebehovet som oppstår lokalt fremover og når avstandsreglene etter hvert faller bort.

For å tilrettelegge best mulig for fremkommelighet av buss har Kristiansand kommune bestemt at nordre del av Strømmeveien fra Strømme senter og i retning Rona stenges for all annen trafikk enn buss, taxi og moped i morgenrushet kl. 07.00 - 09.00. Denne trafikkreguleringen vil bli innført fra og med mandag 20. april.

I dagens situasjon med koronatiltak vet vi at transportbehovet er sterkt redusert og fremkommelighet for bilister er akseptabel i Søms- og Randesundsområdet også om morgenen. Trafikktellinger langs Høvåg- og Dvergsnesveien viser 30-40% reduksjon av trafikk siste tiden som følge av bruk av hjemmekontor, karantenebestemmelser, permitteringer og stengte undervisningsinstitusjoner. Det er av den grunn rimelig å anta at et lavere transportbehov også vil vedvare fremover utover våren og sommeren inntil flere av de forebyggende smitteverns-tiltaka oppheves og vi er tilbake igjen til en mer normalisert tilværelse.

Riktig å fortsette med prosjektet

For Statens vegvesen har usikkerheten primært dreid seg om vurderinger knyttet til bruk av buss og antall personer som vil måtte fysisk møte opp på skole eller jobb i tiden fremover.

Nasjonale anbefalinger er å utvise fleksibilitet i arbeidssituasjonen med tanke på bruk av hjemmekontor og fleksitid. Dette vil sannsynligvis gjelde enda en tid fremover her i landet.

Gevinsten med å fortsette anleggsarbeidene vurderes som store med hensyn til den reduserte trafikkmengden som det nå er på lokalvegene som følge av koronaepidemien. I tillegg holder man personell og virksomheter i arbeid i henhold til nasjonale føringer.

Statens vegvesen finner det derfor riktig å fortsette vedlikeholdsarbeidene i Haumyrheitunnelen som tidligere planlagt.

Stengning av avkjøringsrampe fra E18

I forbindelse med prosjektet E18 Varoddbrua vil avkjøringsrampen fra gamle Varoddbrua og ned til Sømsveien være stengt fra og med 4. mai. Denne blir stengt i en to-ukers periode som følge av arbeid med nye vann- og avløpsledninger i området.

Avkjøringsrampen gjenåpnes deretter i en periode frem til rivearbeidene på den gamle Varoddbrua starter opp, da må den stenges igjen. Dette tidspunktet er fortsatt uavklart, men mer informasjon vil komme etter hvert.

Norges største byggherre

300.000 årsverk jobber i bygg og anleggsbransjen i Norge. Samtidig er Statens vegvesen Norges største byggherreorganisasjon.

- Da blir det særlig viktig at Vegvesenet anstrenger seg til det ytterste for å holde hjulene i gang, sier direktør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, divisjon Utbygging.

 

I tillegg til å fortsette anleggsarbeidet på utbyggingsprosjektene som er i gang, jobber Vegvesenet med å lyse ut flere nye prosjekter. Det gjelder både nye vegprosjekter, men også drifts- og vedlikeholdsprosjekter som asfaltering.

Bygging av det som skal være omkjøringsvegen på E18 forbi tunnelene som skal renoveres og utvides. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder