Artikkelen er frå 2016, og innhaldet kan vere utdatert.

Reguleringsplanen for ny E18 gjennom Ås og Ski er i dag oversendt til Ski og Ås kommuner for politisk behandling.

Nå skal administrasjonen i kommunene forberede saken før politikerne får planen til behandling. Saken behandles av kommunestyrene i oktober 2016.

De største endringene etter høring av planforslaget er ny plassering av døgnhvileplass ved Nygårdskrysset i Ås og endret utforming av gang- og sykkelvegløsning ved Sneissletta og ved kryssing av jernbanen ved Holstad. I tillegg er planbestemmelsene endret noe etter innspill fra blant annet Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Alle merknader som er sendt inn til planforslaget er vurdert av Statens vegvesen og svart ut i en egen merknadsrapport. Rapporten har i kapittel 2 en omtale av en del spørsmål og innspill som mange av merknadene omhandlet og i kapittel 3 en beskrivelse av medvirkning og informasjon i høringsperioden.

I kapittel 4 gjengis essensen av alle merknader, med Statens vegvesens kommentarer til disse. Det kom inn til sammen 74 merknader i løpet av høringsperioden fra 15. februar til 15. april 2016. Alle merknader og innspill i original versjon legges som vedlegg til merknadsbehandlingen.

Ny E18 gjennom Ås og Ski er et omfattende prosjekt, og det er mange tekniske føringer for veganlegget som er styrende for hvordan planen ser ut. Statens vegvesen har vurdert alle innkomne forslag til endringer av planen, og har imøtekommet ønsker om endringer så langt det er mulig.

Last ned dokumentene

I kolonnen til høyre på denne siden kan du laste ned alle dokumenter tilhørende reguleringsplanen. Øverste gruppe med filer inneholder dokumentene som er felles for både Ås og Ski. Nedenfor finner du de kommunespesifikke dokumentene i hver sin gruppe.

Aktuelt for fylke: Viken