Med sidevegstiltak menes tiltak på gamle E18, øvrige lokale veger og tilskudd til tiltak i de berørte kommunene.

Kommende sidevegstiltak:

Fylkesvei 120, miljøgate i Tomter sentrum

Miljøgate gjennom Tomter sentrum. Fylkesveien utbedres med nytt fortau for å bedre forholdene for myke trafikanter. I tillegg bygges på- og avstigningssone for skolebarn ved Tomter skole.

Det er en vel 200 meter lang strekning som rustes opp, med fortau og kanstein. Byggingen skal finansieres fra den potten med E18-sideveismidler som Hobøl kommune har fått tildelt.

Hobøl har tilsammen fått 26,5 millioner kroner til sideveistiltak, og av dette gjenstår 14 millioner kroner som blant annet skal dekke kostnadene ved etablering av den nye miljøgaten.

(Se egen fane Fv. 120 gjennom Tomter).

Fylkesvei 128, Spydeberg sentrum

Fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum skal oppgraderes. Vegvesenet arbeider nå med detaljregulering av det midlertidige anleggsområdet.

Arbeidene er beregnet til å skulle ta om lag fem måneder, med forventet oppstart våren 2019. Når arbeidene står ferdig, er fv. 128 gjennom Spydeberg sentrum oppgradert til en sentrumsgate med ny belysning, ny beplantning, bussholdeplasser og gang- og sykkelveg.

Riksvei 22, ny gang og sykkelvei i Trøgstad

Det planlegges ny gang- og sykkelvei ved Skjønhaug i Trøgstad. Dette gjelder strekningen mellom Skjønndal og Raknerudveien, der Statens vegvesen bidrar med 8,2 millioner kroner til byggingen.

Ferdige sidevegstiltak:

For liste over ferdig utførte sidevegstiltak velg "Gjennomført" i menyen eller klikk her.

Gå vidare