Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal legge til rette for effektiv framføring av buss og attraktivt byttepunkt for kollektivreisende.

Planleggingen av Lysaker kollektivterminal skal sikre  at flere av regionbussene inn mot Oslo kan ha endeholdeplass på Lysaker. Da vil passasjerene som skal inn til Oslo bygge over til den nye Fornebubanen eller jernbanen. For å få til dette, trengs det mulighet for å snu bussene. Bussene må også ha et sted å vente (regulere) mellom rutene.

Mål for prosjektet

Det overordnede målet er å legge til rette for miljøvennlige transportformer. Dette oppnås ved at at prosjektet sørger for et mer effektivt og attraktivt kollektivknutepunkt. Det oppnås også gjennom bedre tilrettelegging for syklende og gående rundt terminalen. I tillegg skal prosjektet støtte opp om Oslo og Bærums planer om byutvikling på Lysaker.

Status og framdrift for prosjektet

Statens vegvesen jobber nå med planprogram for E18 Lysaker kollektivterminal som skal legges ut på høring i løpet av 2022. Det er fire alternative løsninger som er aktuelle. 

Ny Lysaker kollektivterminal skal etter planen åpne omtrent samtidig som Fornebubanen (2029).

Bakgrunn for prosjektet

KVU Oslo-Navet er en utredning av hvordan det kollektive transportsystemet i hovedstadsområdet må utvikles frem mot 2030 og 2060 for å klare å ta veksten i persontrafikken med kollektivtransport, gåing og sykling. Her slås det fast at flere av regionbussene inn mot Oslo bør ha endeholdeplass på Lysaker. 

Tidligere har Statens vegvesen planlagt en omfattende utbedring av kollektivterminalen på Lysaker og området rundt. Prosjektet ble den gang kalt Lysaker kollektivknutepunkt. Planen var da å heve E18 og bygge kollektivterminal under motorveien. I tillegg skulle bussene komme til terminalen via separat bussveg. Dette prosjektet var kostnadsberegnet til rundt 2,4 mrd. kroner.

Men i forbindelse med Stortingets vedtak om byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta i juni 2020, vedtok Stortinget flere kostnadsreduserende tiltak. Den planlagte bussvegen ble tatt ut av prosjektet og erstattet med kollektiv-/sambruksvelt i det ene feltet på E18. Det ble samtidig satt av 700 millioner kroner til ny Lysaker kollektivterminal .

Den nye kostnadsramma for prosjektet gjør at Vegvesenet har søkt etter andre/nye alternativer for kollektivterminalen. Det jobbes nå med nytt planprogram som skal legges ut på høring i løpet av 2022. Det er fire alternativer som er aktuelle.