Statens vevesen vil i løpet av 2022 legge planprogram for Lysaker kollektivterminal ut på høring. 4 alternative løsninger er aktuelle.

  • Reguleringsplasser i kulvert under Strandveien

Kartskisse alternativ 15 Lysaker kollektivterminal
Alternativ 15: Reguleringsplasser i kulvert under Strandveien Illustrasjon: Statens vegvesen

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Busene krysser deretter under E18 og til avstigningsplasser i kulvert nord for E18. Deretter kjører bussene i en vendesløyfe under E18 til reguleringsplasser under et nytt bygulv mellom E18 og Strandveien 8 (Lundingården), dvs. sør for E18. Fra reguleringsplassene kjører bussene på nytt under E18 til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen som i dag. I dette systemet er det ingen krysningspunkter mellom buss og gående/syklende eller andre kjørende.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18, og et bygulv mellom bussrampen og Lundingården. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både vest- og østover.

  • Reguleringsplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien

Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Reguleringsplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien
Alternativ 17 Lysaker kollektivterminal: Reguleringsplasser i fjellhall øst for Lilleakerveien

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Detter kjører bussene på ny bru over Lysakerelva inn til Lilleakerveien 2, og videre under Lilleakerveien til reguleringsplasser i bergtunnel.  Fra reguleringsplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende mot Lysakerelva både vest- og østover.

  • Reguleringsplasser under jernbanebrua

Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser under jernbanebrua
Alternativ 7 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser under jernbanebrua Illustrasjon: Statens vegvesen

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser nord for jernbanen. Videre kjører bussene til reguleringsplasser under/syd for eksisterende jernbanebru. Fra reguleringsplassene kjører bussene til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen. 

Løsningen innebærer at avstigningsplasser for buss legges i et areal hvor Fornebubanen planlegger ny taxi og kiss&ride. Dette medfører behov for å revidere løsninger i vedtatt plan for Fornebubanen, slik at alle funksjoner opprettholdes.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.

  • Reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen
Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen
Alternativ 9 Lysaker kollektivterminal: reguleringsplasser i fjellhall i Strandveitunnelen Illustrasjon: Statens vegvesen

I dette alternativet tar busser av fra E18 etter Lysakerlokket i øst via en ny bussrampe. Bussene krysser deretter under E18, og til avstigningsplasser under eksisterende jernbanebru. Deretter kjører bussene gjennom terminalområdet nord for E18, over Lysakerlokket, og til reguleringsplasser i Strandveitunnelen. Fra reguleringsplassene kjører bussene tilbake på E18, tar av etter Lysakerlokket, krysser under E18, og kjører til påstigningsplassene langs sørsiden av jernbanen.

Det lages en oppgradert holdeplass sør for E18 og bygulv mellom bussrampen og Lundingården syd for E18. Bygulvet legges på samme høyder som E18, og skal ha gode forbindelser for gående og syklende både øst- og vestover.