Bygging av 2/3 av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru og nytt kryssområde ved Høvik inngår i entreprisen.

Byggetid:  juni 2022 - 2029/2030.
Arbeidet gjennomføres som totalentreprise. Skanska Norge AS er totalleverandør (står for prosjektering og bygging ) på strekningen. 

Dette skal vi bygge

  • to km ny E18 med 2x3 felt. Det ene feltet i hver retning blir sambruks-/kollektivfelt. Høviktunnelen utgjør det meste av strekningen
  • nytt kryssområde på Høvik med rundkjøring og ramper på og av E18
  • tilpasning av dagens lokalvegsystem
  • vanntett trau ved Ramstadsetta og støttemurer langs E18
  • elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur 
  • Ramstadsletta bru over E18

Arbeid som pågår nå

Dronefoto av anleggsområdet på Ramstadsletta november 2022
Dronefoto av anleggsområdet på Ramstadsletta november 2022 Foto: Odin Haga

Riving og tilrigging

Arbeidet med å rive 35 bygninger er ferdig.  Entreprenør Skanska har fått på plass brakkeriggen sin lengst vest mot undergangen ved Solvikveien. Den gamle innkjøringen til anleggsområdet like ved undergangen ved Solvikveien er nå flyttet lenger øst. Fremover vil det komme på plass vaskehaller og kontorrigger øst i anlegget. Kontorrigg og vaskehaller er for tunnelarbeidene som kommer når drivingen av Høviktunnelen starter i 2023.

Riving av bygninger Ramstadsletta
Rivingen av bygninger på Ramstadsletta Foto: Lars Ole Andersen

Sprengingsarbeider Ramstadsletta

I uke 43 starter Skanska starter sprengningsarbeider  i dagsone på Ramstadsletta. Dette er en del av forberedelsene til den kommende drivingen av Høviktunnelen. Hensikt  med sprengningsarbeidene i dagsonen er ta ut berg/fjell for å komme oss ned til tunnelpåhuggene. 
Normalt vil sprengningsarbeidene pågå i tidsrommet. 07.00 og 21.00 mandag til lørdag. Men det kan forekomme avvik fra dette. Sprengingsarbeidet vil etter planen pågå ut året. 

Høviktunnelen

På nyåret 2023 kommer en ny viktig milepæl for prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. Da starter arbeidet med den Høviktunnelen. Det blir tunneldriving under Drammensbanene med små/ korte salver, og entreprenør Skanska vil ta ut berg forsiktig. Arbeidet med de to tunnelløpene vil pågå i rundt tre år.

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

Vil du bli varslet før sprenging? Meld deg på Skanskas SMS-varsling.

Ny trasé for vann og avløp

Det skal etableres ny stor trasè for vann- og avløp midt gjennom anleggsområdet på Ramstadsletta. Ny vann og avløpsledning legges i samme trasè og vil krysse under eksisterende E18 i vest, i grensen mellom E18 Vestkorridorens etappe 1 og etappe 2.  Arbeidet utføres i hovedsak for Bærum kommune og vil pågå fram til høsten 2023.

Hensikt med arbeidet:

  • Framtidens E18 vil ligge lavere i terrenget en dagens E18. Vannedningen som forsyner boliger på sørsiden av E18 skal flyttes lengre vestover og unna byggegropa for ny E18. 
  • Dagens avløpsledning ligger i veien for ny E18 og skal fjernes. Ledningen er gammel og underdimensjonert. Den nye avløpsledningen  oppdimensjoneres for å møte fremtidens behov og krav til kapasitet. Ledningen vil også fungere som avløp for overvann fra nytt flominntak som etableres ved Kirkeveien.

I forbindelse med arbeidet, vil det pågå spunting i etapper. Dette utføres for at Skanska skal kunne etablere dype grøfter. 

Skissen viser hvilke anleggsarbeider som vil pågå på Ramstadsletta høsten 2022 knyttet til byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta
Skissen viser hvilke anleggsarbeider som vil pågå på Ramstadsletta høsten 2022 knyttet til byggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta Illustrasjon: Skanska AS