Prosjektet E18 Lysaker og Ramstadsletta omfatter blant annet 4,4 km ny E18, ny sykkelveg, ny veg til Fornebu og ny fylkesveg mellom Gjønnes og E18.

Vegprosjektet E18  Lysaker og Ramstadsletta (se animasjonsfilm) skal blant annet sikre at  færre personer en i dag utsettes  for støy og lokal luftforurensning. Det  skal også legge til rette for  at flere kan sykle, gå og reise kollektivt og for byutvikling på Fornebu og Lysaker.

Prosjektet omfatter

  • 4,4 km ny E18 med tre gjennomgående kjørefelt i begge retninger. Det høyre kjørefeltet er kollektivfelt/sambruksfelt.  Ny E18 vil gå i tunnel forbi Høvik (Høviktunnelen på 2,2 km), og ved Stabekk vil ny E18 gå under lokk. Forbi Høvik vil dagens E18 bli bygd om til lokalveg 
  • 8,7 km nye lokalveger.
    Dette omfatter blant annet Bærumsdiagonalen med Gjønnestunnelen og Vestre Lenke (ny veiforbindelse mellom Fornebu og E18 ved Strand)  som vil redusere trafikken på lokalveger, avlaste boligområder og sikre bedre framkommelighet for buss.
  • 12,6 km ny gang- og sykkelveg
  • 4,1 km nye ramper til E18

Byggingen av E18 Lysaker - Ramstadsletta ble formelt startet 3. november 2020, og det er beregnet å stå ferdig i 2029/2030

Bakgrunn/ finansiering