I tråd med Stortingets vedtak fra juni 2020 har Statens vegvesen har lagt fram et justert alternativ for E18 Lysaker–Ramstadsletta.

Det justerte alternativet for E18 Lysaker - Ramstadsletta er slik det går fram av Stortingsprop. 38 S og i brev fra samferdselsministeren. Det innebærer:

Endret kollektivløsning

 • En forenklet løsning for Lysaker kollektivterminal blir inkludert i prosjektet Lysaker-Ramstadsletta til en kostnad på  700 millioner kroner.
 • Høyre bilfelt omgjøres til kollektivfelt mellom kryssområdene i vest- og østgående løp. Dette feltet kan eventuelt ha sambruk med tungbiler.

Redusert vegkapasitet 

For å nå nullvekstmålet må takstene på E18 ses i sammenheng med takstene i Oslopakke 3 og annen virkemiddelbruk. Partene forplikter seg til å gjennomføre trafikkregulerende og/eller trafikkstyrende tiltak for å sikre måloppnåelse.

Sammenlignet med dagens E18 er vegkapasiteten noe redusert med løsningen det er forhandlet om. I østgående retning er det like mange gjennomgående bilfelt som i dag. I vestgående retning er det ett færre gjennomgående bilfelt.

Besparelser på E18 Lysaker-Ramstadsletta  

Samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet:

 • Bussveien utgår
 • Innkrevingstiden forlenges fra 15 inntil 20 år for å redusere bomtakstene med om lag 15 prosent.
 • Det legges  til grunn at E18-prosjektet skal ha nøktern standard. Sterk kostnadskontroll er forutsatt
 • Partene forplikter seg til aktivt å søke etter inntektsgenererende og kostnadsreduserende tiltak. Dette skjer blant annet ved
  • økte inntekter fra omregulering av eiendom og grunneierbidrag
  • fjerning av luftetårn i Gjønnestunnelen
  • reduksjon av Fornebukrysset (ombygging av Fornebukrysset østgående retning utsettes)
  • forkorting av Stabekklokket med rundt 50 meter.
 • Området over Høviktunnelen utvikles i et eget prosjekt i regi av Bærum kommune.. Partene vil i samarbeid sikre at løsningen over Høviktunnelen gir god framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtransporten, syklende og gående.

Justeringene som er omtalt kan gi en besparelse på om lag 800 millioner kroner sammenlignet med den foreslåtte styringsrammen i stortingsproposisjonen. Besparelsen på opprinnelig prosjektet er på 1,5 milliarder, men ettersom prosjektet nå også inkluderer en kollektivterminal til 700 millioner, så blir netto besparelse 800 mill.

Forutsetninger for justert løsning

Det justerte løsningsforslaget  legger også følgende forutsetninger til grunn:

 • Det forutsettes at Bærum kommune som reguleringsmyndighet gjennomfører de nødvendige prosesser om omreguleringer i samarbeid med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.
 • Det må foreligge en lånegaranti fra lokale myndigheter. Som grunnlag for garantivedtaket må det gjennomføres nye beregninger av bomtakster. Statens vegvesen arbeider videre med dette og er i dialog med Viken fylkeskommune og Bærum kommune om prosessen videre.

Tilleggsutredninger som viser konsekvenser av justert løsning

Endringer og mulige virkninger av Stortingsvedtaket fra juni 2020 er belyst gjennom ulike tilleggsutredninger. Utredningene skal legges ved eventuelle reguleringsendringer og dispensasjonssøknader som blir utløst av Stortingsvedtaket.
 
Rapporten C_520  Samlede virkninger som følge av stortingsvedtak er en oppsummering av tilleggsutredningene som beskriver konsekvenser av endringene sammenlignet med vedtatt reguleringsplan av september 2017.

Reguleringsplan Lysaker-Ramstadsletta