Denne endringen gjøres som en endring av områderegulering E18-korridoren Lysaker–Ramstadsletta med tverrforbindelse Gjønnes–Fornebu, planID 2014012.

Informasjon om planarbeidet 

 Varsler oppstart av planarbeid for Stabekklokket

Frist tilbakemelding 28. januar 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente områdereguleringsplan for E18 Lysaker–Ramstadsletta den 8.09.2017.

Stortinget vedtok 19. juni 2020 et justert alternativ for E18 Lysaker–Ramstadsletta slik det fremgår av Prop.38 S og Innst. 393S. Stortingsvedtaket stiller krav om en kostnadsreduksjon av prosjektet, og angir konkret hvilke endringer som er nødvendig.

Området som kan bli berørt av planendringene er vist med stiplet strek på kartet nedenfor. Planens endelige avgrensning og innhold vil bli avklart gjennom planarbeidet.

Kart som viser foreløpig planoråde
Foreløpig planområde for reguleringsendring Stabekklokket

Reguleringsplan Lysaker-Ramstadsletta