Det planlegges ny veg på strekningen Julbøen-Bolsønes, med trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø i fokus.

Ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde sentrum øst. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Med en smal vegbane, mange avkjørsler og varierende fartsgrenser er ikke dagens veg egnet som fremtidig E39 mellom Julbøen og Bolsønes. I tillegg er bykjernen i Molde sterkt belastet med trafikk og det er utfordringer knyttet til støynivået fra vegtrafikken.

Det er derfor lagt inn en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen for kryssingen av Romsdalsfjorden som sier at ny E39 Julbøen- Bolsønes skal være klar til trafikkpåsetting senest ved åpning av fjordkryssingen.

Planarbeidet pågår

Arbeidet med kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde ble startet opp i 2015. Det ble satt på vent i 2017 i forbindelse med nødvendige avklaringer for kryss i fjell og nær tunnelinnslaget på Bolsnønes, samt et ønske om toplanskryss i fjell med arm ut til Reknes.

Utarbeidelsen av kommunedelplanen ble startet opp igjen ved årsskiftet 2019/2020 og er vedtatt i Molde kommunestyre. Planarbeidet gikk deretter over i reguleringsplanfase med mål om endelig vedtatt reguleringsplan i juni 2022.

Planarbeid på Bolsønes

Bolsønes - Kviltorp har tidligere vært en del av «Bypakke Molde», et prosjekt som nå er tatt ut av Nasjonal Transportplan. Det setter imidlertid ikke en stopper for planarbeidet for området på Bolsønes, som nå  vil gjennomføres i samarbeid med reguleringsplan for strekningen E39 Julbøen – Molde. Planforslag planlegges lagt ut til offentlig høring før påske i 2022.

Området på Bolsønes er viktig for å sikre en god overgang fra ny E39 som kommer inn fra Julbøen, og til dagens E39. Det planlegges blant annet for en ny rundkjøring, og gode løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikk.