Det er nå utarbeidet et forslag til planprogram for E39 Ørskogfjellet-Vik, som var lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. februar 2021.

E39 Ørskogfjellet–Vik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Du kan laste ned planprogrammet og den tilhørende silingsrapporten nederst på denne siden, se under «Last ned».

Formålet med silingsrapporter er å begrense antall alternative veglinjer som skal utarbeides for planprosjekter. I detaljreguleringsarbeidet for E39 Ørskogfjellet-Vik startet vi med to mulige traseer: Tunnel fra Ørskogfjellet og veg i dagen ved Tomrefjorden (K2.A) eller med tunnel direkte fra Ørskogfjellet til Vik (K2.B). Mer detaljerte veglinjer for begge traseene er også tilgjengelig for nedlastning nederst på denne siden.

Vår anbefaling i silingsrapporten er at bare ett av alternativene, K2.B – tunnel direkte fra Ørskogfjellet til Vik, blir lagt til grunn i det videre planarbeidet. 

Planmyndighet i dette arbeidet er Vestnes kommune. Statens vegvesen legger ut forslag til planprogram og silingsrapport på offentlig ettersyn og høring, men det er politikerne i Vestnes kommune som skal fastsette planprogrammet og til slutt vedta planen.

Målet er en vedtatt detaljreguleringsplan i løpet av 2021.

Uavhengig av hvilken veglinje som blir valgt vil den nye vegen føre til langt kortere reisetid mellom Ørskogfjellet og Vestnes. Strekningen er i dag på ca. 22,6 km og har en kjøretid på om lag 19 minutter. Den nye vegen vil være på ca. 10,2 km og ha en kjøretid på rundt 7,5 minutter.

Lønnsomt med samtidig oppstart

Statens vegvesen anbefaler at man bygger strekningen Ørskogfjellet–Vik samtidig med fjordkryssingen over Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen).

Dette vil gi en betydelig innsparing i reisetid for en relativt lav investeringskostnad. I tillegg unngår man at hele trafikken på E39 i en periode vil gå via fv. 661 mellom Vik og Leirvikbukta.

Bompenger

Finansieringen av ny E39 Ålesund–Molde blir planlagt med statlige midler og bompenger.

Statens vegvesen anbefaler at parsellen E39 Ørskogfjellet–Vik delfinansieres med bompenger der taksten tilsvarer tre kroner per kilometer veg. Det gir en takst på ca. 30 kroner før rabatt for personbil (ca. 24 kr. etter rabatt). Tunge kjøretøy betaler 60 kroner og oppnår ikke rabatt.

For kryssingen av Romsdalsfjorden tas det utgangspunkt i taksten på fergesambandet som avløses. Taksten settes slik at rabattert takst for en bil i det faste sambandet blir satt ca. 40 prosent høyere enn tilsvarende takst i fergesambandet.

Les mer om bompengetakster for Romsdalsfjordkryssingen. 

Gå vidare