Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Mange lurer på hvordan anleggsperioden er tenkt å bli gjennomført, hva skal gjøres når og hvordan. Enkelte steder kunne man se informasjon som ikke stemmer. Her får du fakta og informasjon som er korrekt.

Byggeperioden for Gartnerløkka - Kolsdalen er estimert til 5-6 år. De første ca. 1,5 årene vi det bli foretatt rydding av infrastruktur under bakken slik at kabler, ledninger, fjernvarme m.m. skal være ryddet unna før selve vegarbeidene begynner. Dette arbeidet vil ikke påvirke trafikken på E18/E39.
 
Deretter er det planlagt å begynne byggingen fra vest ved Kolsdalssletta og mot jernbanen. Det som da skal bygges er ny E39 inkludert nytt kryss, ramper, ny veg til ferjehavna og ny havnegate.. Dette arbeidet vil trolig ta 1,5-2 år og vil påvirke trafikken i liten grad ettersom ny veg i hovedsak legges på yttersiden av eksisterende. Det vil gå trafikk på både høybrua og lavbrua også i denne fasen.
 
Arbeidene fra jernbanen til Gartnerløkka/ Baneheitunnelen er de som i størst grad kommer i konflikt med dagens vegsystem. Dette arbeidet er planlagt utført i den siste 2-års perioden. I denne fasen må høybrua rives for at det skal bli plass til å bygge fremtidig vegsystem. Det er lagt vekt på at vi må ha en 4-felts gjennomgående veg i hele byggeprosessen.
 
Når selve Gartnerløkka-krysset skal bygges om, vil det bli etablert en midlertidig 4-felt bru over krysset slik at trafikken skal flyte. Gang- og sykkeltrafikken vil bli fjernet fra Vesterveibrua (lavbrua), slik at det blir plass til 4-felt over hele denne. I vest vil trafikken i denne fasen delvis bli flyttet over på det nye vegsystemet som da vil ligge klart.
 
Vi nevner også at det har vært møter med beredskapsetatene med gjennomgang av faseplanene for trafikkavvikling, og disse er blitt tatt godt imot av etatene.
Gevinster av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder