Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Bompengevedtak Prop.95 S i Kristiansand ble vedtatt i går tirsdag, 13.april i Stortinget med stemmetall FOR 63 / MOT 22. Et solid flertall med andre ord.

- Det er en viktig dag for prosjektet for nå er vi offisielt i gang, kunne prosjektleder Nils Ragnar Tvedt fastslå etter vedtaket.

Statens vegvesen har over tid jobbet med prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for omlegging av infrastruktur (kabler, ledninger og rør). Dette er store arbeider som må gjøres før selve vegarbeidene kan påbegynnes. Vi har klart Entreprise 1 for dette arbeidet som igangsettes nå som finansieringen er på plass og etter det jobber vi videre med Entreprise 2 og 3 for utsendelse etter sommeren. Byggherreorganisasjonen er klar for å gjennomføre disse arbeidene.

Det er mange utfordringer i et så komplisert by-prosjekt. Det krever stor og vanskelig logistikk for gjennomføring av arbeidet, på begrensede arealer og mye trafikk gjennom anlegget.

Viktig med godt samarbeid fra starten

Vi starter med forberedende arbeider for å klargjøre anleggsområdet for en effektiv gjennomføring av selve vegprosjektet. Et svært viktig grep ved organisering av arbeidet er kontraktstrategien.

Det er viktig å få et godt samarbeid med utførende entreprenør. For hovedarbeidene skal vi oppnå dette med «Totalentreprise med samspill», hvor vi sammen med entreprenør og konsulent skal utvikle og prosjektere prosjektet i et samspill. Da oppnår vi en kontrakt der entreprenør har stort eierskap til valgte løsninger, materialvalg, byggemetoder, rekkefølger, framdrift, faseplaner for trafikkavvikling, m.m. forklarer prosjektlederen.

Organiseringen av prosjektet

Prosjektorganisasjonen skal være delaktig i prosjekteringen og kontrollere gjennomføringen.

Vi er i dag åtte personer, og styrker oss med dyktige medarbeidere når prosjektet Varoddbrua avsluttes, så vi blir omtrent 20 medarbeidere, sier Tvedt. 

Innholdet i prosjektet er stort fra E18, E39, ny veg til ferjehavna, sykkelekspressveger, to stykk planfrie kryss, tilrettelegging for styrking av kollektivtrafikken, havneareal til ferjeterminalen, jernbanespor til kristiansand havn, mm. Se prosjektets nettside for mer informasjon.

Gevinstene prosjektet gir

Et trafikksikkert veganlegg med effektiv trafikkavvikling god kapasitet for alle trafikantgrupper. Prosjektet bygger en kapasitetssterk veg i by med lav hastighet. Flere biler på vegen og økt skiltet hastighet hadde gitt større samfunnsnytte, men her er det andre viktigere nytteverdier som definerer målene. Et kraftig løft for myke trafikanter for å kunne bidra som prosjekt i Byvekstavtalen til å opprettholde mål om 0-vekst i trafikken.

Prosjektet er tilpasset og dimensjonert ut fra framtidig situasjon der gjennomgangstrafikken er flyttet over på en ny Ytre ringveg rundt byen.

Fra venstre: Torfinn Utsogn, kontrakt, Preben Reinhartsen, kontrollingeniør, Erling Andre Flo, byggeleder og Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder. Bak dem skimtes tunnelportalen til Baneheitunnelen som er avgrensningspunktet for prosjektet mot øst. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke: Agder