I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Statens vegvesen oppstart av detaljreguleringsplan for E39 mellom Bårdshaug og Harangs-tunnelen.

Planen skal legge til rette for utbedring av dagens E39, som inkluderer breddeutvidelse fra ca. 7,5 til 9 meter, forsterkning, utbedring av dreneringssystem og grøfter, busslommer, enkelte kurve- og avkjørselsjusteringer, støytiltak, rekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak.

Det er ikke stilt krav om konseksvensutredning.

Alle relevante plandokument blir gjort tilgjengelige på Statens vegvesens og Orkland kommunes hjemmesider.

Planområde E39 Harangen–Bårdshaug
Planområde E39 Harangen–Bårdshaug Illustrasjon: Statens vegvesen

Last ned:

Innspill

Innspill og merknader til planen sendes innen 23.05.22 skriftlig til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
  • eller til planleggingsleder Pushpa Shigdel e-post:
Aktuelt for fylke: Trøndelag