Her finner du informasjon om planprogrammet for E39 Lyngdal vest–Sandnes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for E39 Lyngdal vest–Sandnes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar kommunedelplan for E39 Lyngdal vest–Sandnes med korridoren A1-R1 og variantene V2b, V3a og V4a.

Fastsatt planprogram

Brevet som bekrefter fastsettelse av planprogrammet ble sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Samferdselsdepartementet 28. august 2018. Hovedlinjene i brevet er at Statens vegvesens forslag til planprogram gjelder.

Statlig plan

Statens vegvesen har arbeider med kommunedelplan for ny E39 mellom Lyngdal og Sandnes. Planarbeidet for ny firefelts motorveg med midtdeler, berører 11 kommuner i fylkene Vest-Agder og Rogaland (Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommuner, Time, Hå, Klepp og Sandnes). Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at planarbeidet skal utføres som statlig plan. Alle berørte kommuner ble forespurt, og støttet dette.

Statens vegvesen har ansvar for det daglige planarbeidet. Det er svært viktig med god involvering av kommuner, myndigheter og berørte parter i en statlig plan. Ved bruk av statlig plan er det ikke anledning til å reise innsigelse, og det endelige planvedtaket som fattes av departementet, kan ikke påklages.

Planprogram

Planprogrammet for E39 Lyngdal vest–Sandnes var til høring i perioden 27.02.2017–28.04.2017. Forslaget til planprogram omfattet indre, midtre og ytre korridor. I høringen kom det inn forslag til en ny indre vegkorridor på en strekning fra Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim kommuner. Statens vegvesen ønsket å se nærmere på det nye korridorforslaget på lik linje med de andre korridorene. En ny korridor anses å være en vesentlig endring av forslaget til planprogram, og det var derfor nødvendig med ny høring av forslag til planprogram. Korridoren er vurdert i på lik linje med øvrige korridorer i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning. 

Gjennom fastsettelse av planprogrammet (28/8-18) ble det besluttet at to av korridorene skulle siles bort. Se grunnlaget for det fastsatte planprogrammet.

Etter fastsettelsen av planprogrammet (PDF, 9 MB) omfatter planarbeidet nå 7 kommuner (Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal kommuner). 

Oversiktskart - korridorer som skal utredes i henhold til fastsatt planprogram (PDF, 8 MB).

Oversiktskart. Illustrasjon
Oversikt over korridorer i fastsatt planprogram. R beskriver korridorene i Rogaland, og A står for korridorene innenfor Agder. Illustrasjon: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen