Artikkelen er frå 2019, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen har nå oversendt et revidert planforslag for E39 Smiene – Harestad til Stavanger kommune.

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak om rammer for reguleringsplanen E39 Smiene-Harestad.


Vedtaket innebar at en innkorting av kulverten for å holde de økonomiske rammene for prosjektet, ikke ble akseptert.

I desember 2018 og mars 2019 ble det gjennomført møte og befaring med deltakere fra Statens vegvesen, fylkesmannen og politisk ledelse i Stavanger kommune. Målsettingen var å finne en løsning som muliggjør at reguleringsplanforslaget med kort kulvert kan bli vedtatt. På bakgrunn av denne kontakten har Statens vegvesen sett på muligheten for å få en bedre kobling mellom det sentrale Tasta og Mississippiområdet, gjennom å lage en bredere grønn bruforbindelse over E39. Forslaget er å kompensere for en kortere kulvert.

For å få avklart om dette kan være et forslag som gjør det mulig å komme videre med planleggingen, legges saken fram for kommunalstyret 20. juni. Statens vegvesen har skissert en administrativ utlegging av et revidert planforslag. Rådmannen ønsker at kommunalstyret skal behandle det komplette planforslaget når det foreligger. Dersom kommunalstyret aksepterer at planforslaget kan legges ut på høring, vil en fullstendig sak bli lagt fram for kommunalstyret i første møte etter ferien.

Saksdokumentene ligger på kommunens nettside:  http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STAVANGER/Meetings/Details/1051783?agendaItemId=221010

Aktuelt for fylke: Rogaland