Første del av prosjektet var ferdig bygd og tatt i bruk høsten 2020. Her ble det bygd 3,6 km gang- og sykkelveg med kulvert under E6 ved Hevle.

Nå er vi i gang med del to som inneholder ca. 220 meter gang- og sykkelveg og kulvert under E6 ved Driva. Disse arbeidene startet i november 2021 og er planlagt ferdigstilt juni 2022.

Per januar 2022 er midlertidig omkjøringsveg for E6 trafikken ferdig bygd og trafikken flyttet over på den. Det er også bygd midlertidig gang- og sykkelveg som leder myke trafikanter utenfor byggegrop for kulvert.

Videre er planen å starte med utgraving av byggegrop for kulvert, som er planlagt montert i april. Når kulverten er montert skal det fylles inn mot og over den og E6 asfalteres. Når trafikken er flyttet tilbake til opprinnelig E6 fjernes interimsvegen og gang- og sykkelvegen ferdigstilles.

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Oppdal
Fylke:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogram 2014-2017
Oppstart:
2016
Antatt opna:
Juni 2022

E6 Driva-Hevle i Oppdal. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Prinsensgt. 1, 7013 Trondheim

Kontaktar

Janne Staulen Venes

Prosjektleder
Telefon:
92 03 67 66
E-post:

Sist oppdatert:

Gå vidare