I august starter Statens vegvesen å bygge nye sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien. 

Last ned: Naboinfo pr. juli 2021 – nye sykkelfelt i Enebakkveien nord for Abildsøkrysset (PDF)

Strekningen er del av hovednettet for sykkel i Oslo.

Prosjektet er delt i to delstrekninger

 • Delstrekning 1 går fra Ryen til Sandstuveien. Denne strekningen utarbeides det reguleringsplan for.
 • Delstrekning 2 går fra Sandstuveien til Østensjøveien. I august 2021 starter Statens vegvesen å bygge nye sykkelfelt. Arbeidet skal pågå til høsten 2022.

Delstrekning 1 – reguleringsplan for sykkeltilrettelegging langs Enebakkveien mellom Ryenkrysset og Sandstuveien

Vi arbeider med reguleringsplan for Enebakkveien mellom Ryenkrysset og Sandstuveien hvor vi foreslår en utforming av Enebakkveien som skal gi et grønt og frodig utrykk og som legger til rette for et høystandard tilbud til gående og syklende samt kollektivtrafikken i området.

Det planlegges

 • tosidig fortau,
 • tosidig grøntrabatt som beplantes og fungerer som regnbed,
 • tosidig opphøyde sykkelfelt med kantstein mot kjørevei,
 • oppgraderte bussholdeplasser,
 • utbedring og optimalisering av krysningspunkt for gående og syklende samt universelt utformede løsninger.

Dette vil bidra til å etablere Enebakkveien som en gate som hever tilbudet til beboerne i området, gående, både transportsyklister og trygghetssøkende syklister og kollektivtransport.

Snitt med illustrasjon av utforming ca. 200 meter sør for Ryenkrysset.
Snitt med illustrasjon av utforming ca. 200 meter sør for Ryenkrysset. Foto: Statens vegvesen

Delstrekning 2 - Nye sykkelfelt langs Enebakkveien mellom Sandstuveien og Østensjøveien

Dette skal vi gjøre

 • Etablere sykkelfelt på hver side av veien over en strekning på 1450 meter, for å skille syklende, gående og kjørende.
 • Etablere opphøyde gangfelt.
 • Bussholdeplassene ved Aleen og Smedbergveien skal tilpasses de nye sykkelfeltene.
 • Legge ny asfalt på fortau, sykkelfelt og kjørevei.

Vi skal skille trafikantgruppene

I dag deler syklende og gående fortauet langs Enebakkveien, og en del syklister bruker til tider kjøreveien.

For å gjøre det tryggere for både gående, syklende og kjørende, skal hver av trafikantgruppene få sitt eget areal å ferdes på. Fortauet som ligger langs Enebakkveien i dag, blir forbeholdt fotgjengerne mens en del av kjørebanen blir gjort om til sykkelfelt. Veien blir litt smalere for de som kjører, men til gjengjeld slipper de syklister i kjørebanen. Det blir tryggere og enklere for alle å komme seg fram.

Sykkelfeltene (svart markering) i Enebakkveien
Når de nye sykkelfeltene (svart markering) i Enebakkveien står ferdig, blir det tryggere og enklere å komme fram for både gående, syklende og kjørende. Foto: Statens vegvesen

Andre prosjekter i området

Bymiljøetaten bygger 50 meter sør for Abildsøkrysset og til Skullerudveien. Enebakkveien – tilrettelegging for syklende og gående (Oslo kommune)

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Oslo
Fylke:
Oslo
Lengde:
2000 meter
Finansiering:
Stat
Oppstart:
August 2021

E6 Østensjøveien–Ryen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Brynsengfaret 6, Oslo

Kontaktar

Øystein Tandberg

Seksjonssjef
E-post:

Kristina Stokke

Planleggingsleder Delstrekning 1 Ryen–Sandstuveien
Telefon:
922 44 879
E-post:

Svend Oppegaard

Eiendom/grunnerverv Delstrekning 1 og 2
Telefon:
240 58 522
E-post:

Magne Vikne

Prosjektleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Henrik Olimb

Byggeleder Delstrekning 2 Sandstuveien–Østensjøveien
Telefon:
41 40 26 61
E-post:

Sist oppdatert: