Ressursavdelingen har på oppdrag fra vegavdeling Oslo utarbeidet en forprosjektrapport for sykkelrute E6 Enebakkveien, parsell Sandstuveien-Ryen. Ruten er del av hovedsykkelvegnettet i Oslo. Formålet med forprosjektet har vært å finne attraktive og trygge løsninger for gående, syklende og kollektivtransport (buss) mellom Sandstuveien og Ryenkrysset. Strekningen er ca. 400 meter lang. I forprosjektet er det vurdert om den anbefalte løsningen kan videreføres sørover i Enebakkveien til Abildsø.

Forprosjektet ble fullført våren 2014. Det vurderes å ta forprosjektets anbefalte løsning videre til detaljregulering. 

Planområdet fra Ryenkrysset til Sandstuveien i Enebakkveien