E6 Fjerdingen-Grøndalselv er et delprosjekt langs utbedringstrekningen E6 Grong-Nordland grense. Den 12 kilometer lange parsellen antas å stå ferdig våren 2024. Det legges opp til en standard for skilting 90 km/t.

Delprosjektet er i byggefase der Fjerdingelvbrua med tilstøtende veg ble åpnet i oktober 2021. Reguleringsplanen for strekningene sør- og nord for Fjerdingelv bru, hadde høringsfrist 10. januar 2022. Planen forventes politisk behandlet i kommunene Grong og Namsskogan i løpet av våren. Det er planlagt byggestart for resten av prosjektet nå reguleringsplanen er vedtatt.

Alt klart for ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv - starter bygging over påske

Se prosjektet presentert i opptak fra åpent møte om ny E6 Fjerdingen-Grøndalselv

Delkontrakt (K3) E6 Grøndalselv bru med tilstøtende veg er utlyst på Doffin 9. mars  2022.

Den nye Fjerdingelvbrua på E6 i Grong kommune er offisielt åpnet

Ny E6 planlegges øst for dagens E6 på nesten hele strekningen. Et kort parti ligger helt inntil dagens veg på vestsiden. Sør for Fjerdingelva, forbi Åsmulen og sør for Grøndalselv blir ny E6 delvis liggende flere hundre meter unna dagens E6, men på mesteparten av strekningen blir den liggende nært dagens.

Den nye vegen blir ca. 500 meter kortere enn dagens E6. Sammen med høyere fartsgrense blir reisetida på strekningen redusert med om lag 20 prosent. Trafikksikkerheten blir også vesentlig bedre. 

rtet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.
Kartet viser strekningen som skal bygges ut, fra Fjerdingen til Grøndalselv. Fjerdingselvbrua med tilstøtende veg, markert med blå ring i nedre halvdel av kartet, ble åpnet i oktober 2021.

Færre avkjørsler

Antall avkjørsler blir vesentlig redusert for å kunne skilte for 90 km/t. Det planlegges med avkjørsel ved Tettmoen, Åsmulen, Sæterhaugen og Granmo.

Dagens kryss med Folmervegen planlegges flyttet litt lenger sør og bli felles med adkomst til Sæterhaugen.

Ny bru over E6

Ved Grøndalselv planlegges fylkesvegen mellom Lassemoen stasjon og Skorovatn på bru over ny E6. Kryss med av og påkjøring E6 blir på vestsiden, med bussholdeplass og mulighet for pendlerparkering i kryssområdet.

Det planlegges også et midlertidig asfaltverk ved Grøndalselv i anleggsfasen, og det bli etablert midlertidige riggområder og brakkerigg på strekningen.

Hva skjer med dagens E6?

Dagens E6 på strekningen planlegges beholdt som adkomst til boliger og gårdsbruk eller driftsveg for skogbruket. Den blir imidlertid smalnet og asfalten blir fjernet på strekninger der den kun blir benyttet til skogsdrift.

Arealer langs E6 som i dag er ryddet for skog av hensyn til sikt planlegges tilplantet. Sammen med bevaring av myr er dette positivt for klimaregnskapet.

 

Veg:
E6
Fase:
Byggefase
Kommunar:
Grong, Namsskogan
Fylke:
Trøndelag
Lengde:
11 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
450 millioner. i 2018-kroner

E6 Fjerdingen–Grøndalselv © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontaktar

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder
Telefon:
915 12 885
E-post:

Arild Gjerde

Byggeleder - E6 Fjerdingen-Grøndalselv
Telefon:
977 44 710
E-post:

Janne Staulen Venes

Prosjekteringsleder/byggeleder
Telefon:
92 03 67 66
E-post:

Knut Haarvik

Assisterende kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: